Metsäkeskuksessa olevista Kemera-tiehankeasiakirjoista voi saada tietoja eri tavoin | Metsäkeskus

Metsäkeskuksessa olevista Kemera-tiehankeasiakirjoista voi saada tietoja eri tavoin

Metsäkeskuksen hallussa olevat metsäteihin liittyvät asiakirjat ovat julkisuuslain mukaisesti julkisia. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa metsänparannus- ja Kemera-rahoituksen hakemiseen liitty-vät tiekartat ja yksikkölaskelmat. Kuka tahansa sivullinen henkilö saa tutustua julkisiin asiakirjoihin veloituksetta Metsäkeskuksen toimistolla, jolloin niistä saa tehdä muistiinpanoja. Asiakirjoista voi myös tiedustella tietoja puhelimitse.

Sivullinen ei kuitenkaan saa kopioida eikä tulostaa paperille näitä henkilötietoja sisältäviä asiakirjo-ja, ellei hänellä ole henkilötietojen suojaa koskevien säännösten perusteella oikeutta kyseisten tietojen käsittelyyn. Tietojenluovutus näissä tilanteissa on kuvattu kohdissa 1 ja 2. Tietojen pyytä-minen asianosaisen omaan käyttöön on kuvattu kohdassa 3. Myös metsänkäyttöilmoitukset ovat julkisuuslain mukaisesti julkisia asiakirjoja ja menettely soveltuu niistä annettaviin tietoihin.

2. Tiedonluovutus, kun sivullinen pyytää tietoja itselleen tai organisaatiolleen

Kun sivullinen tarvitsee tietoja tiehankeasiakirjoista paperilla tai sähköisessä muodossa esimerkiksi perusparannussuunnitelman laatimiseksi, edellytetään kirjallista tietopyyntöä ja sen perusteella tehtävää päätöstä.

Täytetty Tiedonluovutuspyyntö metsätietojärjestelmästä -lomake toimitetaan osoitteeseen tietopyynnot(at)metsakeskus.fi.

Tietopyyntö on aina perusteltava. Perusteina on ilmoitettava muun muassa tietojen käyttötarkoitus ja peruste, joka oikeuttaa tietojen pyytäjän käsittelemään kyseisiä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn perusteista säädetään henkilötietolaissa sekä metsätietolaissa.

Henkilötietoja saa käsitellä muun muassa

  • omistajan yksiselitteisesti antamalla suostumuksella
  • toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa omistaja on osallisena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi hänen pyynnöstään
  • jos omistajalla on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus)

Metsäkeskus voi luovuttaa metsätiehanketta koskevat tiedot esimerkiksi silloin, kun tietojen pyytäjällä on tiekunnan toimeksianto tien perusparannuksen suunnitteluun. Tiedot voidaan silloin luovuttaa toimeksiannon hoitamista varten, mutta ei muihin käyttötarkoituksiin.
Päätöksestä veloitetaan maksuperusteasetuksen mukainen 150 euron maksu (vuonna 2016). Jos asiakirjakopioiden toimittaminen vaatii paljon työtä, on siitä veloitettava vielä erikseen. Yleensä työ pysyy kohtuullisena ja asiakirjakopioiden toimittaminen esimerkiksi sähköpostilla on vaivatonta

Tiedonluovutus, kun tiekunnan valtuuttama sivullinen pyytää tietoja toimittaakseen ne tiekunnalle

Tietojenluovutusta voi pyytää tiekunnan puolesta asiamiehenä myös sivullinen, esimerkiksi kunnostushankkeen edellytyksiä selvittelevä toimija, jonka tiekunta tai hoitokunta on tähän valtuuttanut. Säädöksien näkökulmasta tiedot luovutetaan siinä tapauksessa tiekunnalle, ei asiamiehelle.

Tiedonluovutusta varten asiamiehen on esitettävä selvitys siitä, että tiekunta on valtuuttanut hänet hoitamaan asiaa. Selvityksen esittäminen on verrattavissa Kemera-hakemusten yhteydessä annettavaan selvitykseen asiamiehenä toimimisesta. Valtakirja on selkein osoitus asiasta.

Asiamies käsittelee saamiaan tietoja ainoastaan tiekunnan puolesta tämän lukuun. Luovutettujen tietojen käyttämisestä päättää tiekunta. Asiamies ei siis saa Metsäkeskukselta oikeutta ottaa asiakirjoista kopioita itselleen tai tallentaa tietoja omaan tietojärjestelmäänsä.

Kiinteä 150 euron maksu (vuonna 2016) peritään silloin, kun asiakirjan antaminen tai lähettäminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä. Tällaisia lisätoimenpiteitä voivat olla monistaminen, kirjepostitus ja muu ajankäyttö asian hoitamiseen.

3. Tiedonluovutus, kun tien osakkaat tai muut asianosaiset pyytävät tietoja itselleen

Tien osakkaat ja muut asianosaiset saavat hankeasiakirjoihin sisältyvät tiedot paperilla tai sähköisessä muodossa ilman kirjallista tietopyyntöä ja tätä seuraavaa päätöstä. Asiakas voi siis hoitaa pyynnön esimerkiksi puhelimitse tai toimistolla käymällä.

Tien osakkaan pyytäessä itseään koskevia tietoja peritään maksuperusteasetuksen mukaan 50 euron maksu. Jos asiakirjakopioiden toimittaminen vaatii paljon työtä, on siitä veloitettava vielä erikseen.

Kun tietoja pyytää muu asianosainen, peritään työstä 150 euron maksu, jos tietojen antaminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä. Yleensä työ pysyy kohtuullisena ja asiakirjakopioiden toimittaminen esimerkiksi sähköpostilla on vaivatonta.

Lisätietoja:
hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen
puh. 029 432 4625, yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.