Metsäomaisuutta halutaan hoitaa sähköisesti | Metsäkeskus

Metsäomaisuutta halutaan hoitaa sähköisesti

Metsänomistajat hoitavat metsäomaisuuttansa mielellään sähköisesti.  Pellervon taloustutkimus  PTT:n kyselyyn vastanneet metsänomistajat arvioivat sähköiset palvelut toiseksi mieluisammaksi tavaksi hoitaa metsäasioitaan. Vain henkilökohtainen tapaaminen oli vielä suositumpi tapa asioida. Useimmat vastaajat suosittelisivat Metsään.fi-palvelua tuttavilleen. PTT tuotti kyselyn Suomen metsäkeskukselle elokuussa.

Metsänomistajien mielestä Metsään.fi-palvelua on helppo käyttää ja siellä esitetyt puustotiedot ovat selkeitä. Yleisesti metsävaratietoja ja niiden perusteella tehtyjä toimenpide-ehdotuksia pidetään paikkansapitävinä. Vastaajat kokivat, että niistä on hyötyä, kun he suunnitellevat oman metsänsä tulevia töitä.

– Sähköisten asiointipalvelujen rooli metsänomistajien toiminnassa on selvästi kasvanut, ja metsänomistajat kokevat ne mielekkääksi tavaksi hoitaa metsäasioita. Kun palvelua kehitetään, on tärkeää huomioida metsänomistajien erilaiset resurssit ja tavoitteet metsiensä käytössä yhä monipuolisemmin, metsäekonomisti Sari Pynnönen PTT:stä tiivistää.

Parasta palvelussa on maksuttomuus ja joustavuus

Vastaajat pitävät Metsään.fi-palvelussa erityisen hyvänä sen maksuttomuutta ja mahdollisuutta asioida ajasta ja paikasta riippumatta, silloin kun itselle sopii. Tämä helpottaa myös etämetsänomistajien metsäasiointia.

Eniten palvelua käytetään siihen, että siellä tutustutaan omien metsätilojen tietoihin ja karttoihin sekä tiloille suositeltuihin hakkuu- ja hoitoehdotuksiin. Lisäksi palvelussa suunnitellaan ehdotusten perusteella, milloin ja mitä toimenpiteitä metsässä aiotaan toteuttaa.

Päätöksentekoa tukevia ominaisuuksia toivotaan lisää

Jatkossa palvelulta toivotaan lisää päätöksentekoa tukevia välineitä, kuten vaihtoehtolaskelmia taloudellisista vaikutuksista metsän kasvattamisesta tasaikäisenä ja eri-ikäisenä. Myös metsän muutosten havainnollistaminen valokuvilla ja 3D-havainnekuvilla olisi metsänomistajien mielestä kiinnostavaa.

Sähköpostikyselyn vastausprosentti oli 16

PTT lähetti elokuussa 2016 sähköpostikyselyn Metsään.fi-palveluun kirjautuneille metsänomistajille. Vastauksia saatiin 5306, ja vastausprosentiksi tuli 16. Vastaajista lähes joka neljäs piti julkista sähköistä palvelua mieluisimpana tapana asioida metsäomaisuuden hoitoon liittyvissä asioissa.

Kyselyn vastaajissa painottuivat jonkin verran nuoremmat ikäluokat ja etäämpänä metsästään asuvat. Vastaajien enemmistöllä metsien käytön pääasiallisena tavoitteena on puuntuotanto ja taloudellinen tuotto, mutta myös metsänomistusta itsessään pidetään tärkeänä.

Suomen metsäkeskuksen tuottama Metsään.fi-palvelu tarjoaa metsänomistajalle maksutta ajantasaisen metsävaratiedon omista metsistä. Tieto perustuu julkisin varoin kerättyyn metsien laserkeilausaineistoon, josta yksittäisen tilan tiedot on saatu laskemalla ja simuloimalla.

Veikko Iittainen, metsänomistajien palvelupäällikkö
puh. 040 544 8030, veikko.iittainen(at)metsakeskus.fi

Tutkimuksesta lisätietoja antaa: 
Sari Pynnönen, metsäekonomisti, Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 164 8063, sari.pynnonen(at)ptt.fi

.