Puutavaran poiskuljetuksen määräajat lähestyvät – muista metsätuholain velvoitteet ja omavalvontailmoitus | Metsäkeskus

Puutavaran poiskuljetuksen määräajat lähestyvät – muista metsätuholain velvoitteet ja omavalvontailmoitus

Metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tulee huolehtia, että kuorellinen havupuutavara kuljetetaan pois hakkuupaikoilta ja tienvarsien välivarastoista metsätuholain määräaikoihin mennessä. Puutavaran poistamisella voidaan estää hyönteistuhojen leviämistä. Jos metsätuholain velvoitteita ei ole mahdollista noudattaa, tulee siitä ilmoittaa omavalvontailmoituksella Metsäkeskukseen

Metsätuholain mukaan läpimitaltaan yli 10 senttimetriset havupuut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea tiettyihin määräaikoihin mennessä heinä-elokuussa.

Kuuset on kuljetettava pois metsästä 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Myös myrsky- ja lumituhoalueilla tulee huolehtia vahingoittuneiden ja kaatuneiden puiden korjaamisesta ja poiskuljetuksista määräajoissa.

Lisätietoa puutavaran poiskuljetuksen velvoitteista ja määräajoista on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Omavalvontailmoituksella tieto Metsäkeskuksen kirjaamoon

Puutavaran omistajan tai hakkuuoikeuden haltijan tulee ilmoittaa viivytyksettä Suomen metsäkeskukselle omavalvontailmoituksella tilanteista tai olosuhteista, jotka estävät metsätuholain 3-6 §:ssä säädettyjen velvoitteiden noudattamisen.

Omavalvontailmoitus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo(at)metsakeskus.fi

Omavalvontailmoituksessa on kerrottava ne seikat, joiden vuoksi metsätuholain noudattaminen voi estyä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet. Maanomistaja voi vedota myös kohtuuttoman suuriin taloudellisiin kustannuksiin.

Jos puutavaran poiskuljettaminen ei ole mahdollista, voi metsätuhojen leviämistä estää myös vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, kuten puutavaraa kastelemalla, peittämällä tai kuorimalla. Jos vaihtoehtoiset toimenpiteetkään eivät ole mahdollisia, on näistä perusteista annettava selvitys omavalvontailmoituksella.

Omavalvontailmoituslomake on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla lomakkeissa.

Lisätietoa omavalvonnasta on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Torju juurikääpää kantokäsittelyllä

Metsänomistajan tai hakkuuoikeuden haltijan tulee huolehtia juurikäävän torjunnasta. Juurikääpää torjutaan kivennäis- ja turvemaiden havupuuvaltaisten metsien kasvatus- ja uudistushakkuiden yhteydessä. Käävän leviäminen estetään käsittelemällä havupuiden kannot hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella. Juurikäävän torjuntavelvoite on voimassa 1.5.–30.11. koko maassa.

Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on metsätuholain mukaan tunnettava juurikäävän torjuntaan liittyvät velvollisuudet ja valvottava juurikäävän torjunnan toteutusta. Torjunta-aineen levittäjältä vaaditaan kasvinsuojelututkinto.

Lisätietoa juurikäävän torjunnan säädöksistä on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla

 

Lisätietoja:
Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

 

.