Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

22.11.2019 Läntinen palvelualue
Metsäbiotalous kasvuun -hanke pyrkii kohdennetulla tiedottamisella lisäämään metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen kasvua ja monipuolistumista kolmen Leader-ryhmän rahoittamana: Leader Varsin Hyvä, Leader Ravakka ja Leader Pyhäjärviseutu...
19.11.2019 Kaakkoinen palvelualue
Puun käyttö on Kaakkois-Suomessa aktiivista. Puuhuollon toimivuuden ja metsätalouden kestävyyden edellytyksenä on, että metsät ovat aktiivisessa hoidossa ja käytössä. Yksityismetsien merkitys puun tuotannossa on suuri, sillä noin 80 prosenttia...
19.11.2019 Läntinen palvelualue
Ilmastoviisaat pohjalaismetsät on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima Etelä-Pohjanmaan alueen metsänomistajille suunnattu koulutushanke, jonka päätavoitteena on lisätä metsänomistajien ymmärrystä ja osaamista ilmastoviisaasta kokonaiskestävästä...
12.11.2019 Läntinen palvelualue
FRANSU - bioenergian monet mahdollisuudet -hanketta toteutetaan yhteistyössä Ranskassa sijaitsevan Dinan Agglomération alueen kanssa. Yhteistyöllä halutaan edistää osapuolten alueellista kehittämistä, samalla kehittäen näiden kahden...
30.10.2019 Eteläinen palvelualue
Eteläisellä palvelualueella käynnistyi lokakuussa 2019 kaksivuotinen hanke Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare. Hankkeen tavoitteena on jakaa metsänomistajille ajankohtaista ja riippumatonta tietoa metsien hiilensidonnasta ja...
25.10.2019 Läntinen palvelualue
Tavoitteet Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä suonpohjia ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita taloudellisesti, sosiaalisesta ja ekologisesti kestävällä...
24.10.2019 Itäinen palvelualue
Lokakuussa 2019 käynnistyneen Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa -hankkeen tavoitteena on parantaa metsätalouden luonnonhoidon tasoa Pohjois-Savon alueella. Tähän pyritään lisäämällä metsänomistajien ja metsätalouden toimijoiden...
15.10.2019 Läntinen palvelualue
Etelä-Pohjanmaa on puunjalostuksen vahvaa aluetta. Puurakentamiseen liittyen alueella on mm. kaksi CLT- eli ristiinliimattua puutavaraa valmistavaa tehdasta. CLT-levyistä rakennetaan esimerkiksi puisia kerrostaloja, kouluja ja muita suuria ja myös...
8.10.2019 Läntinen palvelualue
Metsokannat kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella 2019–2021 Metsokannat kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella -hankkeen tavoitteena on metsojen elinolojen pitkäkestoinen parantaminen Kauhajoen metsästysseuran Lamminmaan ja Hyypän alueilla....
24.9.2019 Eteläinen palvelualue
Hämeessä on käynnistynyt Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) –hanke.   Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa maaseutuelinkeinoja ja arvioida elinkeinotoimintojen ympäristöllistä ja taloudellista kestävyyttä. Hanke...
13.8.2019 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan ruokaprovinssia metsäbiotalouden ja metsästä saatavien luonnontuotteiden avulla. Ruokaketjun ja luonnontuotealan pk-yritykset tarvitsevat uusia tuotteita ja uusia mahdollisuuksia. Tehtävät...
18.7.2019 Itäinen palvelualue
Suomen vientiponnistukset ovat perinteisesti teknologiavetoisia. Suomalaista teknologiaa markkinoidaan innokkaasti laadukkaana ja suomalaiset yritykset tunnetaan luotettavina kumppaneina. Erityisesti PK-yritysten ongelmaksi biotalousalalla on...
25.6.2019 Läntinen palvelualue
Pirkanmaalla on käynnistynyt kolmivuotinen Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke. Hanketta toteutetaan koulutushankkeena Pirkanmaan alueella aikavälillä 01.05.2019 - 30.04.2022. Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen...
13.6.2019 Eteläinen palvelualue
Puurakentaminen on myötätuulessa. Hiiltä sitovana materiaalina puun suosio rakennusmateriaalina kasvaa yhteiskuntien pyrkiessä vastaamaan ympäristö- ja ilmastohaasteisiin ja siirtymään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämä suuntaus avaa...
12.6.2019 Pohjoinen palvelualue
Kehittyvä bioenergialiiketoiminta (BioLiito) -hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia uusille bioenergia-alan toimijoille ja vahvistaa vanhojen toimintaa järjestämällä koulutusta ja neuvontaa, sekä verkostoimalla alan uusia ja vanhoja...
7.5.2019 Itäinen palvelualue
SOPULI-hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisten maaseutuyritysten tavoitteellista yhteistyötä liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta. SOPULI verkottaa maaseutuyrittäjiä ja lisää tietoisuutta keinoista parantaa ympäristön laatua hankkeilla....
2.5.2019 Kaakkoinen palvelualue
Metsäsektorin kouluyhteistyön kehittäminen -esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää metsäsektorin harjoittaman kouluyhteistyön nykytila, kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet lähinnä Etelä-Savossa. Hankkeen aikana tukitaan erityisesti...
26.4.2019 Läntinen palvelualue
Puukerrostalorakentaminen ja rakentamisen tarpeet ovat voimistuvassa kasvussa. Pirkanmaalla puurakentamisen kasvu ei vielä näy, vaikka maakunta tuottaa valmiita puutuoteosia ja komponentteja sekä korkealaatuista raaka-ainetta paikallisista metsistä...
9.4.2019 Valtakunnallinen
NovelBaltic – Market driven authentic non-timber forest products from the Baltic Sea region -hankkeen tavoitteena on luonnontuotteiden arvon kasvattaminen kehittämällä aitouden ja laadun todentamismenetelmiä. Hankkeen tehtävät: Tehdään...
4.4.2019 Eteläinen palvelualue
Lokakuun alussa 2018 käynnistyi hanke ”Pohjanmaan hieskoivikot tuottamaan- Nya produkter från skogen”.  Hanke toimii tavallaan jatkeena KreMark-hankkeelle, joka on päättymässä. KreMarkin tavoitteena oli kartoittaa metsän uusia tuotteita sekä...
2.4.2019 Valtakunnallinen
Hankkeen tavoitteena on digitalisoida metsällisten lakien toimeenpanoon liittyvät tarkastukset mahdollisimman kattavasti. Digitalisointi sisältää tulosten jakamisen myös 3D-muotoisina jakelualustaa hyödyntäen. Tavoitteeseen pääsemiseksi...
20.3.2019 Valtakunnallinen
Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen "Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsän- ja luonnonhoidon keinoja kohdentamalla – Lajiturva-hankkeen" tilaamisesta ja rahoittamisesta.  Hanke on kolmivuotinen 2019–2021 METSO...
19.3.2019 Valtakunnallinen
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa valtakunnallista Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta toteutetaan vuosina 2019–2022. Hankkeen päätoteuttajana on Suomen metsäkeskus ja tuensiirtosopimuksella kumppaneita ovat Helsingin...
18.3.2019 Pohjoinen palvelualue
Maatilatalouden jatkuvan kannattavan toiminnan edellytysten turvaaminen menetelmiä kehittämällä Lapissa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja löytää pullonkaulat, miten maatilayrittäjien taseomaisuus (resurssit) saadaan tuottamaan mahdollisimman...
14.3.2019 Pohjoinen palvelualue
Ammatillisen koulutusreformin toteutuminen ja työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön lisäämistä oppilaitoksissa. Yritysyhteistyö vaatii ammatilliseen metsäkoulutukseen uusia, yhdenmukaisia toimintamalleja...