Metsää omistavat yksityishenkilöt | Metsäkeskus

Metsää omistavat yksityishenkilöt

Lisätietoja

Heidi Haapio
analyytikko
puh. 029 432 4353
heidi.haapio(at)metsakeskus.fi

Tilaston tiedot on koottu Suomen metsäkeskuksen asiakasrekisteristä, joka sisältää tiedot kaikista Suomessa (pois lukien Ahvenanmaa) metsää omistavista luonnollisista henkilöistä ja kuolinpesistä.

Tilastossa ovat mukana yksityishenkilöt, joiden metsän omistuksen yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 0,5 hehtaaria. Pinta-alat on laskettu Metsäkeskuksen metsämaskin pohjalta. Metsämaski on koko Suomen kattava kartta-aineisto metsätalouden käytössä olevasta maasta. Metsämaski päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tilastossa ei ole mukana kuolinpesien eikä yhteismetsien osakkaita, joista Metsäkeskuksella ei yleensä ole omistajakohtaista tietoa. Jos kuolinpesän tai yhteismetsän osakas omistaa metsää myös muuten, hänen tietonsa ovat tältä osin tarkastelussa mukana.

Tieto on jaoteltu metsänomistajan asuinpaikan mukaan ja niitä voi tarkastella maakunnittain tai kunnittain. Kuntatason tiedot saa avattua klikkaamalla plusmerkkiä maakunnan nimen vieressä. Kaikkia tietoja voi suodattaa pinta-alaluokan ja sukupuolen mukaan. Välilehdillä on esitetty tiedot kartalla sekä ikä- ja pinta-alaluokkajakaumat. Välilehdille pääse klikkaamalla nuolta harmaassa alapalkissa. Taulukon saa koko näytön kokoon kulmittaisesta nuolesta. Tiedot on koottu toukokuussa 2020.

Julkaistut tiedot eroavat osin esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen julkaisemista tiedoista. Tämä johtuu siitä, että tiedot on koottu eri lähteistä ja eri näkökulmasta. Tarkempia tietoja löydät tilaston tietotuotekuvauksesta kohdasta Vertailu muihin tilastoihin.

 

Metsänomistajien lukumäärä

Vähintään 0,5 hehtaaria metsää omistavia yksityishenkilöitä on 574 100. Vähintään 2 hehtaaria omistavien lukumäärä on 439 000 Omistuksen koon kasvaessa omistajien lukumäärä siis laskee jyrkästi. Vähintään 100 hehtaaria omistavia on 44 500. On huomattava, että lukumäärässä ei ole omistajia, jotka omistavat metsää vain kuolinpesän tai yhteismetsän osakkaana.

Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa ovat asukasmäärältään Suomen suurimmat maakunnat ja niissä asuu myös eniten metsänomistajia. Noin 99 000 eli 17 prosenttia metsänomistajista asuu Uudellamaalla. Vähintään 2 hehtaaria omistavia on 66 300. Uusimaalaisten metsät sijaitsevat kuitenkin isolta osin muualla. Luultavasti kuolinpesien ja yhteismetsien osakkaat nostaisivat Uudellamaalla asuvien osuutta entisestään.

Uudenmaan jälkeen eniten metsänomistajia asuu Pohjois-Pohjanmaalla, 57 700, Pirkanmaalla, 43 000 ja Varsinais-Suomessa, 41 000. Vähiten Manner-Suomessa metsää omistavia on luonnollisesti Ahvenanmaalla, vain muutama sata. Nämä ahvenanmaalaiset ovat kaikki etämetsänomistajia, koska tilastossa ei ole tietoja Ahvenanmaalla sijaitsevien metsien omistuksesta.

Taulukossa kohdassa 22 Ei tietoa on 14 000 metsänomistajaa, joiden kotikunta ei eri syistä ole tiedossa. Tunnistettavissa olevien osoitteiden perusteella nelisenkymmentä prosenttia näistä omistajista asuu ulkomailla.  

Tässä taulukossa ei ole tarkempia tietoja kuolinpesistä, mutta Metsäkeskuksen aineiston mukaan vähintään 0,5 hehtaarin kuolinpesiä on runsaat 70 000 ja vähintään 2 hehtaarin omistavia kuolinpesiä on 56 000. Kuolinpesistä tuotetaan jatkossa oma tietokokonaisuus.

Metsien yhteisomistus on yleistä. Moni omistaa metsää sekä yksin että on mukana yhdessä tai useammassa yhteisomistuksessa. Vähintään 0,5 hehtaaria omistavista koko metsäomaisuutensa omistaa yksin noin 34 prosenttia. Vähintään 2 hehtaaria omistavista omistaa yksin noin 39 prosenttia.

Metsäomistuksen keskikoko

Yksittäisen henkilön metsäomistuksen keskikoko on vähintään 0,5 hehtaaria omistavilla 32,3 hehtaaria ja vähintään 2 hehtaaria omistavilla 41,9 hehtaaria. Omistuksen keskikoko kasvaa pohjoiseen mentäessä. On hyvä huomata, että myös metsien tuotto pienenee pohjoiseen siirryttäessä.

Yhden omistajan omistuksen pinta-alaan on laskettu kaikki tilat, jotka henkilö omistaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Yhteisomistuksen omistusosuutta ei ole jyvitetty henkilöille vaan omistuksen pinta-alaan on laskettu mukaan koko yhdessä omistettu metsäpinta-ala. Sen sijaan kuolinpesissä tai yhteismetsissä omistettu pinta-ala ei ole henkilön omistuksessa mukana, koska näiden osakkuuksista ei ole tietoa.

Edellä kuvatun vuoksi taulukon tiedoista ei voida laskea yksityisten henkilöiden omistamaa kokonaisalaa omistajien lukumäärän ja omistuksen keskikoon kertolaskulla. Tilastossa esitetty pinta-ala kuvaa sitä metsäalakonaisuutta, johon yksittäisellä henkilöllä on päätäntävalta yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Metsäomistajien ikä

Kaikkien vähintään 0,5 hehtaaria omistavien keski-ikä on 59,4 vuotta. Kun jätetään pois alle 2 hehtaaria omistavat, keski-ikä nousee 59,9 vuoteen.

Seuraava kuvaaja hahmottaa ikärakenteen maakunnittaisia eroja. Kainuussa ja Lapissa asuvat metsäomistajat ovat iäkkäimpiä. Matalin keski-ikä ikä manner-Suomessa on Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

 

 

Tarkasteltaessa ikää omistuksen pinta-alaluokissa luokkaan 10-19,9 hehtaaria asti keski-ikä nousee ja laskee sen jälkeen. Yli sata hehtaaria omistavien luokassa keski-ikä on 57,8 vuotta.

 

Miehet ja naiset

Miesten osuus vähintään 0,5 hehtaaria metsää omistavista on 58 prosenttia ja naisten 42 prosenttia. Vähintään 2 hehtaaria omistavista miesten osuus on 60 prosenttia ja naisten 40 prosenttia.

Naisten keski-ikä on 60 vuotta ja miesten 58,9 vuotta. Vähintään 2 hehtaaria omistavissa naisten keski-ikä on 60,8 ja miesten 59,3 vuotta. Naiset elävät pidempään kuin miehet ja naiset tulevat metsänomistajiksi usein miehiä vanhempina esimerkiksi leskeksi jäädessään. 

Miesten omistuksen keskikoko on suurempi kuin naisten: Vähintään 0,5 hehtaaria omistavissa naisten omistuksen keskipinta-ala on 27 hehtaaria ja miesten 36,4 hehtaaria. Vastaavasti vähintään 2 hehtaaria omistavissa naisten omistuksen keskikoko on 36,4 ja miesten 45,6. Miehet myös omistavat naisia useammin yksin koko metsäomaisuutensa.

.