Metsäsuunnitelma | Metsäkeskus

Metsäsuunnitelma

Lisätietoja

Raito Paananen
metsätietopäällikkö
puh. 040 136 2906
raito.paananen(at)metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus ei tarjoa metsäsuunnittelupalvelua. Sen sijaan Metsäkeskus kerää julkisin varoin ja kaukokartoitusmenetelmillä metsävaratietoa, joka on metsänomistajien käytettävissä Metsään.fi-palvelussa.

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan tavoitteet huomioiva tila- ja omistajakohtainen räätälöity tietopaketti ja käsikirja metsäomaisuuden käytölle ja hoidolle.

Suunnitelma tehdään tavallisesti kymmenen vuoden ajalle ja sitä tilattaessa sovitaan, millaisilla metsänkäytön painotuksilla ja miten suunnitelma laaditaan sekä mitä osia suunnitelmaan sisällytetään.

Maksullista ja metsänomistajan tilaukseen perustuvaa metsäsuunnittelupalvelua tarjoavat useat metsätalouden toimijat, muun muassa metsänhoitoyhdistykset, puuta ostavat metsäteollisuusyritykset, OTSO metsäpalvelut ja yksityiset metsäpalveluyrittäjät.

Metsäsuunnitelman pohja-aineistona voidaan käyttää edellä mainittua kaukokartoituksella kerättyä kuvioittaista metsävaratietoa tai aiemmin tilalla laaditun metsäsuunnitelman kuvioaineistoa. Tätä pohjatietoa tarkennetaan tarvittavilta osin maastokäynnillä.

Maastokäynnillä voidaan tarkentaa kuvioiden rajauksia ja puustotietoja sekä kartoittaa sellaisia asioita, joita kaukokartoitusmenetelmillä ei saada kovin hyvin selville. Tällaisia ovat erilaiset luontokohteet ja arvokkaat elinympäristöt, puuston laatu sekä metsätuhot. Tarvittaessa metsäsuunnitelman laadinnassa tarvittavat kuviotiedot voidaan myös kerätä kattavasti maastotyönä.

Metsäsuunnitelmaa laadittaessa on aina hyvä selvittää metsänomistajan tavoitteet ja ottaa ne huomioon muun muassa hakkuiden määrän ja ajoitusten suunnittelussa. Metsäsuunnitelman laadinnassa noudatetaan lähtökohtaisesti voimassaolevaa metsälainsäädäntöä, metsänhoitosuosituksia ja metsäsertifioinnin vaatimuksia.

Metsäsuunnittelupalveluun voidaan sisällyttää myös erilaisia lisäpalveluita. Usein metsänomistaja voi käyttää metsäsuunnitelmaa toimijan tarjoamassa verkkopalvelussa ja mahdollisesti mobiilisti älypuhelinsovelluksella. Lisäksi voidaan sopia metsäsuunnitelman päivityksestä tehtyjen toimenpiteiden ja kasvunlaskennan avulla, jolloin tiedot pysyvät paremmin ajan tasalla.

Metsään.fi-palvelu vai metsäsuunnitelma?

Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta löytyvät hoito - ja hakkuuehdotukset on tuotettu laskennallisesti kaukokartoitustiedon pohjalta. Metsään.fi-palvelun metsävaratieto on metsänomistajalle maksutonta ja sitä voi hyödyntää metsätalouden päätöksenteon tukena.

Räätälöitynä palveluna tilattavasta metsäsuunnitelmasta Metsään.fi-palvelussa olevat kuviotiedot eroavat siten, että ne on tuotettu ilman erillistä maastokäyntiä ja metsänomistajan tavoitteiden kartoittamista. Lisäksi Metsään.fi-palvelun metsävaratiedossa kunkin metsäkuvion toimenpidetarve ja sen ajoitus määritetään yksittäisesti ja metsänhoidollisin perustein huomioimatta koko tilatason metsien kokonaisuutta.
 

.