Metsätiedon keruu | Metsäkeskus

Metsätiedon keruu

Lisätietoja

Metsäkeskus kerää metsävaratietoa kaukokartoituksen avulla. Keruujärjestelmä perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, koealamittauksiin ja kohdennettuun maastoinventointiin. Aiemmin vastaavat tiedot kerättiin silmävaraisesti maastossa arvioiden.

Laserkeilauksella saadaan tehokkaasti tarkkaa, kolmiulotteista tietoa puuston ja maaston rakenteesta. Lisäksi hyödynnetään ilmakuvia, esimerkiksi puulajien tunnistamisessa. Laserkeilaukset tehdään lentokoneesta noin kahden kilometrin korkeudesta ja ilmakuvaukset vastaavasti 6-7 kilometristä.

Kaukokartoituksella inventoitavat alueet ovat suuria, metsäpinta-alaltaan noin 200 000 hehtaarin kokoisia. Vuosittain Metsäkeskus inventoi noin 1,5 miljoonaa hehtaaria yksityismetsiä, jolloin inventointikierto on kymmenen vuotta.

Inventoitavien alueiden valintaan vaikuttavat

  • olemassa olevan metsävaratiedon ikä
  • inventoinnin tasainen alueellinen eteneminen
  • inventointialueiden yhtenäisyys
  • Metsäkeskuksessa käytettävissä olevat resurssit
  • yhteistyömahdollisuudet kartoitusta tekevien toimijoiden kesken

Inventointiaineistosta jalostuu tietoa

Kaukokartoitusperusteinen metsävaratiedon keruu kestää noin vuoden ja tietojen täsmennys maastossa esimerkiksi taimikoiden osalta on jatkuva prosessi. Eri työvaiheiden rinnalla tehdään myös laadunvarmistusta.

Ensimmäisenä keväänä ja kesänä alueilla tehdään laserkeilaus ja ilmakuvaus sekä mitataan puustotulkinnassa tarvittavat maastokoealat.

Syksyllä esikäsitellään puustotulkinnassa tarvittavat aineistot ja talvikaudella laaditaan tilastolliset laskentamallit, joiden toimivuus ja tulosten laatu varmistetaan vertaamalla maastossa mitattuun tietoon.

Puustotiedot lasketaan jokaiselle alueen metsätalousmaan hilaruudulle. Hilaruudut ovat 16 m x 16 m kokoisia alueita, joista inventointialue koostuu. Kartta- ja kaukokartoitusaineiston perusteella tehdään lopullinen metsikkökuviointi. Kuvioiden puustotiedot lasketaan hilaruutujen summa- tai keskiarvotietoina. Lisäksi kuvioille haetaan kasvupaikkatiedot. Tämän jälkeen lasketaan vielä suositusten mukaiset metsänhoito- ja hakkuuehdotukset.

Kaukokartoitusperusteisen metsävaratiedon julkaisu tehdään kerralla koko aineistolle toisena keväänä.

Osalle kuvioista ei saada riittävän luotettavaa tietoa kaukokartoituksella tai muun olemassa olevan tiedon perusteella. Nämä kohteet ovat pääasiassa taimikoita, joille tehdään maastoinventointi kuvioittaisena arviointina.

Maastoinventointia tehdään koko ajan joka puolella uusista kaukokartoitusalueista riippumatta. Nykyisessä työmallissa metsälakien valvonta, tarkastukset ja kaukokartoitusinventoinnin maastotäydennys on yhdistetty. Tavoitteena on taimikoiden maastoinventointi niiden kehityksen ja uudistamisen valvonnan kannalta optimaaliseen ajankohtaan.

Valmis tieto saatavilla Metsään.fi-palvelussa

Valmis metsävaratieto on metsänomistajien ja omistajan luvalla myös toimijoiden hyödynnettävänä Metsään.fi-palvelussa. Valmistuneet ja tulevien vuosien inventointialueet voit tarkistaa kartalta.

.