Metsätiedon luovutus | Metsäkeskus

Metsätiedon luovutus

Lisätietoja

Metsäkeskus voi luovuttaa metsävara- ja henkilötietoja metsäalan palveluntarjoajille joko Metsään.fi-palvelussa, tiedonsiirtorajapinnan kautta tai muutoin sovitulla tavalla. Tietojen luovuttaminen perustuu joko metsänomistajan omaan suostumukseen tai palveluntarjoajalta tulleeseen tietopyyntöön, joka täyttää metsätietolain edellytykset.

Metsätiedon luovutus Metsään.fi-palvelussa

Metsään.fi-palvelun kautta metsävaratietoa voidaan luovuttaa toimijoille, kun metsänomistaja on antanut tähän suostumuksen tai toimijalla on asiakkuuteen tai jäsenyyteen pohjautuva peruste.

Suostumuksen metsänomistaja voi itse antaa Metsään.fi palvelussa tai hänen tulee toimittaa kirjallinen suostumus Metsäkeskukseen.

Tietojen luovutuksen perusteena asiakkuus tai jäsenyys

Asiakkuuteen ja jäsenyyteen perustuvat tietoluovutukset Metsäkeskus ratkaisee tietopyynnön perusteella. Vapaamuotoisessa pyynnössä toimijan on selvitettävä, miten asiakkuus tai jäsenyys ovat aktiivisia tietopyynnön kohteena olevien metsänomistajien kohdalla sekä, miten tiedot ovat toimijalle tarpeellisia. Metsänomistaja näkee tiedon asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuvasta tiedonluovutuksesta Metsään.fi-palvelussa samasta kohtaa, kuin mistä hän näkee itse valitsemilleen toimijoille antamansa suostumukset.

Asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuvat tietopyynnöt (pdf).

Tiedonluovutuspäätöksestä perittävä maksu

Tiedonluovutuspäätöksistä peritään tietojen pyytäjältä maa- ja metsätalousministeriön maksuperusteasetuksen (2018) mukainen hinta. Suostumukseen sekä asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuvat tietoluovutukset Metsään.fi-palvelussa ovat maksuttomia.

Julkaistavan metsävaratiedon määrä ja sen hyödyntäminen lisääntyy kaiken aikaa. Kaukokartoitusperusteinen metsävaratietojen keruu aloitettiin yksityismetsissä vuonna 2010. Tieto kattaa tällä hetkellä liki 90 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta.

.