METSO-ohjelman luontokohteet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen (Matti Seppälän sijainen)
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

Vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelma METSOn kohteiksi soveltuvia, monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä ovat lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat, tulvametsät, harjujen paahdeympäristöt, maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, puustoiset perinnebiotoopit, kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt sekä muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot.

Kohteiden soveltuvuus vapaaehtoiseen suojeluohjelmaan arvioidaan luonnontieteellisillä valintaperusteilla. Mitä useampi valintaperuste täyttyy, sen arvokkaampi kohde on monimuotoisuuden kannalta. Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien esiintyminen alueella lisää sen soveltuvuutta METSO-ohjelmaan. METSO-kohteet on luokiteltu monimuotoisuusarvojensa puolesta luokkiin I-III. Luokittelu perustuu Ympäristöministeriön julkaisuun METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet.

METSO-kohteita voidaan suojella joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Metsäkohteen voi myös myydä valtiolle suojelualueeksi. Päätöksen kohteen soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan tekee metsänomistajan tarjouksen pohjalta joko Metsäkeskus tai alueellinen ELY-keskus.