Suojelu | Metsäkeskus

Suojelu

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Hae oman alueesi luonnonhoidon asiantuntijan tai asiakasneuvojan yhteystiedot ja ota häneen yhteyttä:

Osa metsän luontokohteista on nähty monimuotoisuuden tai jonkin tietyn eliölajin olemassaolon kannalta niin merkittäviksi, että ne on rauhoitettu lailla. Metsäsertifiointikriteerit kannustavat suojelemaan metsää lakirajoja laajamittaisemmin. Luontoarvot voi huomioida metsässään tätäkin paremmin jättämällä muut arvokkaat elinympäristöt metsän käsittelyn ulkopuolelle. Metsän suojelusta voi saada myös rahallisen korvauksen.

Lakien edellyttämä suojelu

Metsän suojelu voi perustua metsälakiin tai luonnonsuojelulakiin. Lakisääteiset luontokohteet on turvattava metsien käsittelyltä. Kohteet rajataan leimikon ulkopuolelle esimerkiksi hakkuita suunniteltaessa. Vastuu lakikohteiden huomioimisesta on metsänomistajalla. Oman metsän luontokohteiden sijainnin voi tarkistaa esimerkiksi Metsään.fi-palvelusta tai Metsäkeskuksesta. Tilalla saattaa olla myös luontokohteita, jotka kartoituksissa ovat jääneet huomaamatta.

Metsälain mukaan suojeltujen kohteiden säästämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata metsätalouden ympäristötuella.

Vapaaehtoinen metsien suojelu

Metsää voi suojella oma-aloitteisesti lakikohteita laajemminkin ja tähän kannustetaan valtion maksamalla tuella. Metsäkeskuksen kanssa metsänomistaja voi solmia kymmenen vuoden määräaikaisen ympäristötukisopimuksen. Määräaikaisessa suojelussa metsä pysyy metsänomistajan omistuksessa, mutta se jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Suojelusta maksettava korvaus perustuu puuston laskennalliseen arvoon. Suojelun yhteydessä voidaan sopia luonnonhoitotöistä, kuten lähteen tai korven ennallistamisesta. Myös luonnonhoitotyöt voidaan rahoittaa ympäristötuella.

Metsälakikohteiden ohella määräaikaiset suojelukohteet voivat olla metsiensuojeluohjelma METSO:n luontotyyppejä sekä muita arvokkaita elinympäristöjä. Lisäksi erilaisten paikkatietoaineistojen perusteella on analysoitu mahdollisia METSO-ohjelmaan soveltuvia kohteita.

Metsiä voi suojella myös pysyvästi perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen tai myymällä metsän suojelualueeksi. Pysyvän suojelun vaihtoehdoista voi kysyä Metsäkeskuksen METSO-asiantuntijalta tai suoraan ELY-keskuksilta.

Tutustu kahden metsänomistajaan tarinaan vapaaehtoisesta metsän suojelusta.

 

.