Ägarbyte på jordbruk som fortsätter | Skogscentralen

Ägarbyte på jordbruk som fortsätter

Mer information

Sanna Peltola
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 5033
sanna.peltola(at)skogscentralen.fi

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4617
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Generationsskifte på fortsättande jordbrukslägenhet lämpar sig för fungerande lantbruksenheter där de nya ägarna är intresserade av att idka jordbruk.

Som fortsättande jordbruk har man i rättsfall godkänt också lantbruksenheter med liten åkerareal (till exempel omkring fem hektar stödberättigad åker). Den som tar över lantbruket måste i eget namn bruka åkrarna i minst fem år efter att gåvo- eller arvsbeskattningen är verkställd. Det går inte att arrendera ut åkrarna. Dessutom måste lantbruket ge försäljningsintäkter under de fem åren. De som överlåter marken måste dessutom själva ha odlat åkrarna under tiden de ägde den.

Bäst sakkunskap beträffande generationsskiften på fortsättande jordbrukslägenheter hittas numera på Pro Agria och en del lokalbanker. Förutom skatteärenden som har med ägarbytet att göra måste andra komplicerade frågor som den överlåtande partens pension och stödrättigheter för fortsättaren med mera redas ut. Därför kräver generationsskifte på fortsättande jordbrukslägenhet stor sakkunskap. Det finns också en uppenbar risk att kunderna ges fel råd.

Om vederlaget som betalas för jord- och skogsbrukslägenhet överskrider 50 procent av gängse värde och fastigheten överlåts till en mottagare som fortsätter idka jordbruk, eller jord- och skogsbruk på fastigheten, debiteras ingen gåvoskatt överhuvudtaget.

Om vederlaget som erläggs är 0–50 procent av gängse värde och den som tar över fastigheten fortsätter idka jordbruk eller jord- och skogsbruk, värderas skog och åker till 40 procent av det värde som räknas ut enligt den årliga beräknade avkastningen (lag om värdering av tillgångar), alltså mycket lindrigare än på vanliga skogsfastigheter.

Den kommunvisa beräknade årliga avkastningen för skog- och åkermark granskas och publiceras en gång i året, ofta i november (Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog).

För jordbruk där verksamheten ska fortsätta efter ett generationsskifte (och också för större skogsfastigheter) söks ofta ett avgiftsbelagt förhandsbesked av skattemyndigheterna som är bindande för skattemyndigheterna i sex månader.

.