Andra värdefulla livsmiljöer | Skogscentralen

Andra värdefulla livsmiljöer

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Andra värdefulla livsmiljöer är områden som inte uppfyller kriterierna i skogs- och naturvårdslagen eller kriterierna för skogscertifieringen De är vanligen små till ytan. Ofta utgör de enhetliga livsmiljökoncentrationer tillsammans med objekt som definieras i skogslagen I dessa livsmiljöer finns strukturdrag som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel murkna träd, stora aspar, ädellövträd och andra lövträd samt brandskadad ved. Sådana livsmiljöer är gamla barr- och blandskogar som är värdefulla ur naturvårdshänsyn samt gamla lövskogar, solexponerade sluttningar på åsar, dödisgropar, örtbevuxna torvmarker, hagmarker i kulturlandskap och skogsängar.

Bevarandet av andra värdefulla livsmiljöer ingår i förutsättningarna för skogscertifiering. Skogscertifiering är ett frivilligt kvalitetssystem för skogsägaren som förutom de lagstadgade kraven omfattar livsmiljöer som upprätthåller mångfalden i skogarna.

Även följande miljöer är värdefulla för naturens mångfald:

  • övergångszoner i skogskanter
  • odikade våtmarker dälder och strandområden vid vattendrag
  • grundvattenområden
  • skogar på berg och fjäll
  • rovfåglars boträd med omgivningar
  • grottsystem som djur använder som boplatser, skogshöns spelplatser och andra för villebråd värdefulla områden
  • livsmiljöer för hotade och krävande växter

Enligt rekommendationen ska alla dessa livsmiljöer lämnas orörda. Om man trots det vill utföra skötselåtgärder i dem, är rekommendationen att man lägger vikt vid naturskydd, vård av skogslandskap och naturlig föryngring.

.