Beredskap för skogsskador | Skogscentralen

Beredskap för skogsskador

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Till Skogscentralens lagstadgade uppgifter hör att ha en beredskap för skogsskador såsom skogsbränder, storm- och snöskador samt insekt- och svampskador. Beredskapen gäller vidsträckta skador som har regional eller rikstäckande betydelse.

Beredskap om det inträffar en skogsskada

Skogscentralens beredskapschef ansvarar för beredskapen för skogsskador i samarbete med de regionala räddningsmyndigheterna och skogsaktörerna samt representanterna för elbolagen. Hur man ska förfara vid en skogsskada beskrivs i beredskapsplaner.

I beredskapsplaner redogörs för hur varningar ska förmedlas till stormberedskapsgruppen och hur man ska göra för att höja beredskapen. Vidare beskrivs vilka uppgifter Skogscentralens beredskapsgrupp har och vilka åtgärder som ska vidtas vid en skogsskada. Beredskapsplanerna innehåller anvisningar om drivning av virke, eldistribution samt kartläggning av skador och informering om dem. Beredskapen upprätthålls med hjälp av beredskapsövningar.

Skogscentralen assisterar också Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) när det gäller beredskap för och bekämpning av nya arter som hotar skogarna. En sådan art är till exempel tallvedsnematod.

Den temperaturhöjning som klimatförändringen eventuellt medför och förekomsten av extrema väderfenomen förutspås öka sannolikheten för många slag av skogsskador.

.