Frågor och svar om Kemera | Skogscentralen

Frågor och svar om Kemera

Mer information

Har du ännu frågor? Skriv till oss på kundtjanst(at)metsakeskus.fi, så försöker vi svara på den här sidan.

 

På den här sidan samlar vi svar på ofta ställda frågor om lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, Kemera.

Kan Kemera-stöd sökas i MinSkog.fi?

Det går att söka stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i MinSkog.fi. Skogscentralen rekommenderar att MinSkog.fi i första hand utnyttjas vid inlämnandet av stödansökningar för de här arbetsslagen.

Finansieringsansökan för vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd kan inte sökas i MinSkog.fi om det är fråga om ett samprojekt. I sådana fall måste ansökan lämnas in på blankett, se adresser för inlämning av blanketterna. Med samprojekt avses ett projekt som verkställs på minst två sådana fastigheter som inte tillhör samma sökande (markägare). Om ett projekt genomförs som ett samprojekt ska en separat blankett fyllas i för varje sökande.

Jag har inte ännu fått ett beslut. Vad är läget för min ansökan?

Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Skogscentralen har många ansökningar i kö och tyvärr kan vi inte säga hur tidtabellen för en enskild ansökan ser ut, eftersom det skulle ta tid från behandlingen av ansökningar att ta reda på var i processen en viss ansökan befinner sig.

Hur länge tar det innan besked kommer?

Behandlingstiderna varierar typiskt mellan en och sex veckor. Ansökningarna och anmälningar om verkställande för vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd som skickas elektroniskt behandlas snabbast. Skogsvägsprojekten och projekt för vård av torvmarksskog har längre behandlingstider. I fall projektet granskas i terrängen kan behandlingstiden bli avsevärt längre.

Om min ansökan om vård av plantbestånd inte godkänns i år, vad händer med den?

Om din ansökan inte kan godkännas i år flyttas behandlingen till nästa år. Om ansökan inte då heller kan godkännas måste Skogscentralen förkasta den. Skogscentralens möjlighet att godkänna ansökningar påverkas av den bevillningsfullmakt som staten beviljat.

Jag har lämnat in en Kemera-ansökan. Kan jag vara säker på att få stöd?

Man kan få Kemera-stöd om de villkor som finns i stadgandena uppfylls. Uppgifter om de villkor som gäller för varje stöd hittar du på de olika stödens respektive sidor. Dessutom är utbetalningen av stöden beroende av att det i statens budget finns tillräckligt med pengar att betala ut. Det är alltså ingen subjektiv rätt att få Kemera-stöd. En subjektiv rätt innebär att stödet alltid skulle betalas ut om villkoren uppfylls.

Kan jag få stöd för en större areal än vad jag har angett i ansökan?

Ja, när det gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog kan arealen vara större än den som angetts i ansökan om det står i det beslut som Skogscentralen har gett. I beslut om godkännande som fattats från och med 4.7.2016 tillåts inte längre ändringar till större arealer än vad som anges i finansieringsbeslutet.

Hurdan yrkeskunskap måste den personen ha som gör upp finansieringsansökan?

Yrkeskunskapskravet varierar beroende på det stödda arbetsslaget. Alla skogsägare och skogstjänstföretagare kan göra upp ansökan om stöd och anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling. För vård av torvmarksskog, byggande av skogsväg och naturvårdsstöd krävs det av skogsägaren eller skogstjänstföretagaren en utredning om yrkeskunskapen.

Vad gäller organisationer måste en person som har kunskap om vård av torvmarksskog, byggande av skogsväg eller naturvård hittas i organisationen. Yrkeskunskapen kan komma från utbildning eller erfarenhet. Skogscentralen tar kontakt med nya aktörer för att utreda yrkeskunskapen.

Vad kan man få Kemera-stöd för?

Det går att få Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog, vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog och byggande och grundlig förbättring av skogsväg. Det går också att få Kemera-stöd för tillfälligt skydd av skog (skogsbrukets miljöstöd) och naturvårdsprojekt. Mer information om villkoren för de olika stöden hittar du på stödens respektive sidor.

Hur mycket Kemera-stöd kan jag få?

Från den 1.6.2018 kan man få Kemera-stöd enligt tabellen nedan:

Åtgärd Stödnivå
Tidig vård av plantbestånd €/ha 160
Vård av ungskog, €/ha 230
Förhöjning av stöd för vård av ungskog, €/ha 200
Förhöjt stöd totalt, €/ha 430
Vitaliseringsgödsling, % av totala kostnader 30
Vård av torvmarksskog, % av totala kostnader 30 eller 60
Grundlig förbättring av väg, % av totala kostnader 50*, 50** eller 60***
Byggande av väg, % av totala kostnader 30*, 40** eller 50***

* södra Finland
** mellersta Finland
*** norra Finland

Det talas om södra, mellersta och norra Finland i samband med Kemera-stödet, var går gränserna?

Den regionindelning som beskrivs i skogslagen tillämpas också på Kemera.

  • Med norra Finland avses Lappland samt kommunerna Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Hyrynsalmi, Puolanka och Suomussalmi. Området omfattar samernas hembygdsområde som det avses i sametingslagens 4 § ;
  • Med mellersta Finland avses ett område som omfattar Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland med undantag för de kommuner som hör till norra området. Hit hör också kommunerna Juga, Ilomants, Lieksa, Nurmes och Valtimo i Norra Karelen, kommunerna Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi och Kyyjärvi i Mellersta Finland samt Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi och Rautavaara i Norra Savolax;
  • Med södra Finland avses Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, Södra Karelen, Österbotten, Södra Österbotten och Södra Savolax samt Norra Karelen, Mellersta Finland och Norra Savolax förutom de kommuner som hör till mellersta Finlands område.

Vem får Kemera-stöd?

Bara privata markägare kan få Kemera-stöd. Markägaren kan styra stödet till en ombudsmannaorganisation, till exempel sin skogsvårdsförening, ett trävarubolag eller en skogstjänstföretagare genom att uppge den här informationen i anmälan om verkställande.

Vem är enskild markägare?

Med enskilda markägare avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk:

  • fysiska personer;
  • de som innehar en arrenderätt, en nyttjanderätt som baserar sig på testamente, en efterlevande makes besittningsrätt, en pensionsrätt eller någon motsvarande rättighet förutsatt att innehavaren är en fysisk person;
  • företag, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och där företagets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårds- eller skogsbruk;
  • en stiftelse vars verksamhet till största delen utgörs av gårds- eller skogsbruk;
  • sådana delägarlag för samfällda skogar och sådana delägarlag för i lagen om samfälligheter (758/1989) avsedda samfälligheter där minst 50 procent av andelarna ägs av fysiska personer.

Dessutom betraktas också sådana fysiska personer som tillsammans med ett bolag äger en fastighet som fysiska personer förutsatt att de fysiska personernas ägarandel av fastigheten är minst 50 procent.

Det finns naturobjekt i min skog. Kan jag få miljöstöd?

Miljöstöd kan beviljas för tillfälligt skyddande av sådana livsmiljöer som anges i skogslagen och METSO-naturobjekt. Du kan kontakta en naturvårdsexpert för att ta reda på om just din skog uppfyller kriterierna.

Hur kan jag vara säker på att Skogscentralen har betalat stödet?

Stödmottagaren får automatiskt ett betalningsmeddelande per post när betalningen genomförts.

Beskattas Kemera-stöd? Vem ser till att skattemyndigheterna får uppgifter om stödet?

Kemera-stödet beskattas som kapitalinkomst. Skattemyndigheterna får informationen från Skogscentralen men skogsägaren måste ändå meddela sina inkomster i skattedeklarationen.

När börjar stöd för vägprojekt och dikning betalas ut?

Stöden betalas ut i den ordning som anmälningarna om verkställande kommit in.

Vad måste jag bifoga till ansökningar om stöd för väg- och dikningsarbete?

Du hittar information om vilka bilagor som behövs i slutet av verkställighetsplanerna för skogsväg och vård av torvmarksskog. Blanketterna hittar du här.

Hur vet jag om min ansökan har kommit fram?

För de ansökningar som du skickar in till kemerahakemukset@metsakeskus.fi får du ett automatiskt svar när de kommer fram. Skickar du in ansökan per post går det bra att skicka den rekommenderad, men det är inget krav.

Vad händer om Skogscentralen först när anmälan om verkställande lämnas in upptäcker att den stödsökande inte har rätt till finansiering?

Om finansieringsvillkoren inte uppfylls måste Skogscentralen förkasta projektet.

Måste kopior på verifikat lämnas in i samband med anmälan om verkställande?

Verifikat måste inte lämnas in som bilaga till anmälan om verkställande. Skogscentralen begär kopior på verifikaten om det behövs. Det här gäller också för projekt som går under den gamla Kemera-lagen. Verifikatkopior kan också begäras mitt i verkställandet av ett projekt.

Hur redogör man för kostnaderna?

Räkningar räcker för att visa de kostnader som uppkommit. Kostnaderna ska specificeras i planerings-, material- och övriga kostnader. För klenträd måste storleken dokumenteras. Skogscentralen frågar efter dokumentet till exempel i samband med fältgranskningar.

Kan glasbjörk godkännas som huvudträdslag efter tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog?

Odling av glasbjörk finansieras bara på objekt där det är ekonomiskt ändamålsenligt att göra det (Kemera-lagen 6 §, 1. mom.). Objekt som kan godkännas är torvmarker, försumpade områden på momarker och områden med tät ler- och mjäljord. På de här objekten kan glasbjörk enligt skogslagen godkännas som förnyelseträdslag. Vid tidig vård av plantbestånd gäller att det plantbestånd som skogslagen förutsätter sannolikt inte har uppkommit.

Kan flera anmälningar om verkställande lämnas in för vård av ungskog?

Bara en anmälan om verkställande kan lämnas in. Om beslut om slutligt stödbelopp inte ännu har fattats kan flera anmälningar om verkställande behandlas, då anses det att den förra anmälan om verkställande kompletteras. Om Skogscentralen har fattat slutligt beslut om stöd kan inga ytterligare beslut fattas. Anmälningar som kommer in efter beslutet kan inte behandlas.

När är en vägtrumma jämförbar med en bro och kan få finansiering?

En vägtrumma kan få skild finansiering om trumman är minst 2 meter i diameter. Har en bro flera vägtrummor ska tvärsnittsarean vara över 3,14 m2. För vägtrummor gäller Metsätehos guide för vägbyggen från 2001 (kapitel 4.7 om trummor).

När kan skogar av utvecklingsklass A0 och 04 godkännas för vård av torvmarksskog?

Torrläggning av en skog av utvecklingsklass A0 och iståndsättning av gammal dikning kan finansieras. Totalt kan det finnas högst 280 meter dike per hektar. Arealen eller andelen skog av utvecklingsklass A0 per projekt begränsas inte. Dikning i skog av utvecklingsklass 04 finansieras bara om det är torrläggningstekniskt oundvikligt, till exempel om torrläggningsvatten från andra skogar leds genom beståndet.

.