Hotade arter | Skogscentralen

Hotade arter

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Att trygga livsmiljöerna för hotade skogsarter hör till de viktigaste målen för naturvården i ekonomiskogarna. Enligt naturvårdslagen kan en vild art vars naturliga fortlevnad i Finland är i fara förklaras hotad.  I naturvårdsförordningen uppräknas 2 124 hotade arter. Av dessa har 680 definierats som arter som kräver särskilt skydd.

En livsmiljö som är viktig för bevarandet av en art som kräver särskilt skydd får inte förstöras eller försämras. Förbudet träder i kraft när Närings-, trafik- och miljöcentralen har avgränsat förekomstplatsen och informerat skogsägaren om detta. Förutom med stöd av naturvårdslagen skyddas hotade arter genom bestämmelserna i jaktlagen och fiskelagen.

I anslutning till en verksamhetsmodell som tagits fram som ett samarbete inom skogs- och miljöbranschen för aktörerna har en lista sammanställts över hotade arter vars förekomst kan tas i beaktande vid åtgärderna inom skogsbruket. I denna verksamhetsmodell har arterna indelats i två grupper: arter som tryggas i lag och arter som tryggas på frivillig basis.

Arter som ingår i EU:s habitatdirektiv, särskilt arter som ska skyddas och fredas enligt detta, är arter som ska tryggas i lag. Hotade och missgynnade arter är sådana arter som tryggas på frivillig basis.

.