Kemera-stöd | Skogscentralen

Kemera-stöd

Mer information

Vem kan få Kemera-stöd?

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata skogsägares skogsvård. Kemera-stöd kan följande få:

 • fysiska personer (den vanligaste ägandeformen bland Kemera-stödmottagare)
 • fysiska personer som innehar förvaltningsrätt, pensionsrätt eller motsvarande rätt
 • ett företag, en sammanslutning eller ett dödsbo vars huvudsyfte är att bedriva gårds- eller skogsbruk förutsatt att alla delägare i företaget, sammanslutningen eller dödsboet är fysiska personer
 • en stiftelse som äger skog och huvudsakligen har gårds- eller skogsbruk som verksamhet
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter som till minst 50 procent ägs av fysiska personer

Arbetsslag som stöds

Det finns bara begränsat med anslag för Kemera-stöden varje år och det är Skogscentralen som avgör om stödet fås. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Här kan du läsa om stödsummorna och vilka kriterierna är för att bevilja stödet per arbetsslag:

Stöden ska sökas på förhand

Skogsägaren kan genast inleda vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd då ansökan har lämnats in. Det finns ingen orsak att vänta på Skogscentralens beslut om finansiering. Finansieringen beviljas för de projekt som uppfyller kraven. Du hittar mer information om kraven för de olika stöden på respektive stöds egen webbsida. För de här arbetsslagen lönar det sig att söka finansiering i Skogscentralens avgiftsfria e-jänst MinSkog.fi.

Byggande av skogsväg, vård av torvmarksskog och vitaliseringsgödsling är arbeten som kan påbörjas först efter Skogscentralens finansieringsbeslut. För dessa arbetsslag bör en verkställighetsplan lämnas in i samband med ansökan. För arbetsslag där en verkställighetsplan krävs bygger stödet på faktiska, rimliga kostnader.

Anmälan om verkställande för utfört arbete

Utförda arbeten ska meddelas till Skogscentralen med en anmälan om verkställande. Utifrån dessa betalas stöd som ansökts om i ett tidigare skede.

Inlämning av ansökningar och anmälningar om verkställande

Ansökningar och anmälningar om verksätllande kan lämnas in per e-post eller per post. E-postadressen är kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi.

När det gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog lönar det sig att göra finansieringsansökan och anmälan om verkställande digitalt i den avgiftsfria e-tjänsten MinSkog.fi.

Objekt som inte kan få Kemera-stöd

På följande objekt gäller inte skogslagen och därför kan inte Kemera-stöd beviljas:

 • skyddsområden som är skyddade enligt naturvårdslagen, med undantag för de privata skyddsområden som bygger på statsrådets principbeslut och där finansierad verksamhet är tillåtet
 • områden som enligt markanvändnings- och bygglagen definierats som skyddsområden
 • områden som omfattas av en detaljplan, med undantag för områden som anvisats för jord- och skogsbruksanvändning
 • områden där det råder åtgärdsbegräsning i väntan på detaljplanering
 • områden där generalplan med rättsverkan gäller, med undantag för områden som har anvisats för jord- och skogsbruksanvändning eller rekreationsbruk
 • ödemarksområden på statens mark och målområdena för försvarsmaktens skjutfält

Övrigt som begränsar beviljandet av Kemera-stöd

 • den som gör upp verkställighetsplanen och anmälan om verkställande ska ha tillräcklig sakkunskap och kunna styrka det
 • de begränsningar som är en följd av naturvårdslagens 9, 24, 29–35, 47–49, 55 och 56 § samt 10 kapitlet
 • samma objekt har tidigare beviljats Kemera-stöd eller skogsförbättringsfinansiering
  • när det gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog måste det ha gått 10 år sedan det på objektet har utförts skogsförnyelse enligt den gamla inte längre i kraft varande Kemera-lagen
  • när det gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog måste det ha gått 10 år sedan det på objektet har utförts vård av ungskog som har finansierats enligt den gamla inte längre i kraft varande Kemera-lagen
  • efter tidig vård av plantbestånd ska det ha gått 7 innan vård av ungskog kan finansieras på samma objekt

Hur går gränserna i Kemera-regionindelningen?

Den regionindelning som beskrivs i skogslagen tillämpas också på Kemera.

 • Med norra Finland avses Lappland samt kommunerna Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Hyrynsalmi, Puolanka och Suomussalmi. Området omfattar samernas hembygdsområde som det avses i sametingslagens 4 § ;
 • Med mellersta Finland avses ett område som omfattar Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland med undantag för de kommuner som hör till norra området. Hit hör också kommunerna Juga, Ilomants, Lieksa, Nurmes och Valtimo i Norra Karelen, kommunerna Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi och Kyyjärvi i Mellersta Finland samt Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi och Rautavaara i Norra Savolax;
 • Med södra Finland avses Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, Södra Karelen, Österbotten, Södra Österbotten och Södra Savolax samt Norra Karelen, Mellersta Finland och Norra Savolax förutom de kommuner som hör till mellersta Finlands område.

Se en karta här.

Tidsfrist för verkställande av åtgärder

Om den sökande har fått ett beslut om finansiering för vård av ungskog eller tidig vård av plantbestånd men inte har lämnat in en anmälan om verkställande före det utsatta datumet har denna inte längre rätt till stödet. Då har villkoren för utbetalningen av stödet inte följts.

.