Lagar som berör skogen | Skogscentralen

Lagar som berör skogen

Mer information

Janne Uitamo
ledande expert på skogslagstiftning
tfn 029 432 4246
janne.uitamo(at)skogscentralen.fi

Utöver skogslagen regleras användningen av skogen av följande lagar:

Lagen om bekämpning av skogsskador

Lagen om bekämpning av skogsskador innehåller bestämmelser bland annat om virkesavlägg och om begränsningen av den risk för insekt- och svampskador som virkesförråd och stormskador kan förorsaka växande bestånd.

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska yrkesmässiga verksamhetsutövare, det vill säga proffs som utövar drivning eller köper upp virke, utöva egenkontroll.

Enligt lagen ska avverkare i samband med beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning på mineraljordar och torvmark svara för bekämpning av rotticka på ett riskområde för utbredning av rotticka från ingången av maj till utgången av november.

Enligt skogslagen är mellersta och södra Finland områden med risk för spridning av rotticka. Rotticka ska bekämpas om volymen av trädbeståndet i riskområdet på mineraljord före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av tall eller gran eller av vardera totalt.

På torvmark ska bekämpningen utföras i områden där volymen av trädbeståndet före avverkningen utgörs till mer än 50 procent av gran.

Godtagbara bekämpningsmetoder är stubbehandling med ett godkänt växtskyddsmedel, byte av trädslag till lövträd efter förnyelseavverkning eller någon annan åtgärd med samma verkan. Stubbupptagning eller hyggesbränning i förnyelsearealen är inte godtagbara metoder. Alla granstubbar med en diameter över 10 centimeter ska behandlas.

Rotticka behöver inte bekämpas om något av följande villkor uppfylls:

  • den termiska vegetationsperioden har inte börjat
  • temperaturen ligger under 0 celsiusgrader på avverkningsdagen
  • marken har ett sammanhängande snötäcke
  • den lägsta temperaturen för de tre senaste veckorna före avverkningen har varit under – 10 celsiusgrader i kommunen där avverkningen av skogen ska ske

Viltskadelagen

I viltskadelagen bestäms om ersättning vid hjortdjursskador.

Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk definierar de skogsvårdsarbeten inom privatskogsbruket som man kan få statsstöd för. Jord- och skogsbruksministeriet styr användningen av finansieringsstöd. Stödet för enskilda projekt fastställs utgående från arbetsslag och den ort där skogen är belägen. Finansieringsstödet är skattepliktigt och det ansöks hos Skogscentralen.

Statsstöd kan användas för åtgärder i avsikt att trygga virkesproduktionens hållbarhet och skogarnas biologiska mångfald. Dessutom kan stöd beviljas för projekt för vård av skogsnaturen, såsom landskapsvård och vård och iståndsättning av viktiga livsmiljöer.

Lagen om skogsvårdsföreningar

Lagen om skogsvårdsföreningar ger bestämmelser om skogsvårdsföreningarnas uppgifter och förvaltning. Lagen ändrades i början av 2015.

Naturskyddslagen

Naturskyddslagen ger bestämmelser om naturskyddsområden, skyddade naturtyper, landskapsvårdområden och skyddade boträd. I naturvårdslagen bestäms även om artskydd som gäller fredade och hotade arter samt liksom arter som kräver särskilt skydd och artskydd som baserar sig på EU-bestämmelser. Förekomstplatser som är viktiga för bevarandet av arter som kräver särskilt skydd och som en myndighet har definierat ska bevaras. Det är förbjudet att förstöra och skada genom EU:s art- och habitatdirektiv strikt skyddade djurarters, såsom flygekorrars, föröknings- och rastplatser.

Lagen om enskilda vägar

Lagen om enskilda vägar gäller alla enskilda vägar, till vilka också andra än fastighetsägaren har nyttjanderätt. En väg som i huvudsak är avsedd för skogsbrukets transporter kallas skogsväg.

Användningen av skogen berörs dessutom av markanvändnings- och bygglagen, vattenlagen och miljöskyddslagen.

.