Anhopningen av Kemera-ansökningar märks fortfarande i Skogscentralens handläggningstider | Skogscentralen

Anhopningen av Kemera-ansökningar märks fortfarande i Skogscentralens handläggningstider

Skogscentralen har gjort prioriteringar i ordningsföljden för handläggning av Kemera-ansökningar (enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk) för att det praktiska arbetet i skogarna ska kunna utföras så smidigt som möjligt.

– I början av året behandlade vi ansökningar om stöd för vitaliseringsgödsling för att det skulle vara möjligt att sprida askgödsel på marken under den kalla vinterperioden. Nästan alla ansökningar och anmälningar om verkställande av bekämpning av rotticka har också blivit behandlade. Bekämpning av rotticka är ett arbetsslag som håller på att utgå i och med ändringarna av Kemera-lagen och därför är ansökningarna brådskande, konstaterar servicechef för finansiering och granskning Aki Hostikka.

– För närvarande håller vi på med miljöstödsbeslut och behandlar ansökningar om tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i den ordning de anländer. Samtidigt behandlar vi anmälningar om verkställighet för att stöden för redan utförda arbeten ska gå till betalning. I april förskjuts tonvikten till väg- och dikesprojekt som förutsätter beslut från Skogscentralen för att kunna påbörjas, tillägger Hostikka.

Storleken på Kemera-stödet varierar mycket mellan ansökningarna: de minsta stöden kan handla om ett tjugotal euro, medan de största uppgår till tiotals tusen euro. Stödet är i medeltal ca 1 000 euro per ansökan.

Skogscentralen strävar efter att besvara ansökningar inom tre månader

Anhopningen av ansökningar år 2015 märks fortfarande i handläggningstiderna: ändringen av Kemera-lagen fördubblade antalet till 93 000 dokument. Av dessa är de sista 5 000 ansökningarna under behandling på Skogscentralen. Under våren börjar man behandla nya ansökningar som inkommit år 2016.

Skogscentralens projektförvaltning har normalt 50 medarbetare som behandlar Kemera-ansökningar. För närvarande sysselsätter anhopningen av ansökningar ytterligare 150 personer som har överförts från andra uppgifter inom Skogscentralens offentliga tjänster. Skogscentralen strävar efter att besvara varje ansökan inom tre månader från inlämnandet. Den normala handläggningstiden är ett par veckor.

Elektroniska tjänster kommer att påskynda behandlingen i fortsättningen

Aktörerna i skogsbranschen utvecklar som bäst sina egna system för att ansökningar och anmälningar om verkställighet i fortsättningen ska kunna göras elektroniskt. Skogscentralens datasystem har redan beredskap att ta emot handlingarna. Målet är att det under april ska bli möjligt att lämna in Kemera-ansökningar även i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi, vilket kommer att underlätta ärendehanteringen särskilt för skogsägare och små aktörer.

Mer information:
Finlands skogscentral
Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
tfn 050 406 89 87

.