Ansökningar enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk kan lämnas in från och med början av juni | Skogscentralen

Ansökningar enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk kan lämnas in från och med början av juni

Den nya temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk – Kemera-lagen – har stadfästs. En del av arbetena kan påbörjas genast i juni när lagen har trätt i kraft. Till en början ska alla ansökningar göras på papper. Elektroniska ansökningar blir möjliga senare i år.

Finansieringsansökningar kan lämnas in till Skogscentralen efter att lagen trätt i kraft 1.6.2015. Tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och bekämpning av rotticka är arbeten som kan påbörjas genast efter att ansökan har inlämnats. För dessa arbetsslag behöver skogsägaren inte invänta finansieringsbeslut från Skogscentralen. Finansiering beviljas emellertid endast vid sådana ansökningar som uppfyller finansieringsvillkoren. Dessutom kan ett begränsat belopp Kemera-medel delas ut varje år och endast ett beslut av Skogscentralen säkerställer att skogsägaren erhåller statsstödet.

Byggande av skogsväg, vård av torvmarksskog och vitaliseringsgödsling är arbeten som kan påbörjas först efter Skogscentralens finansieringsbeslut. Vid dessa arbetsslag bör en verkställighetsplan lämnas in i samband med ansökan.

Utförda arbeten ska meddelas till Skogscentralen med en anmälan om verkställande. Utifrån dessa betalas stöd som ansökts om i ett tidigare skede.

Ansökningsdokumenten fås i maj–juni

De första ansökningsdokumenten som är förenliga med den nya lagen är klara i slutet av maj. Dokumenten finns att fås på finska och svenska i Skogscentralens webbtjänst enligt följande tidtabell:

Arbetsslag Blankettyp Blanketten publiceras
Tidig vård av plantbestånd
Vård av ungskog
Bekämpning av rotticka
finansieringsansökan
anmälan om verkställande
25.5.2015
6.7.2015
     
Vitaliseringsgödsling 
Vård av torvmarksskog 
Byggande av skogsbilvägar
finansieringsansökan
verkställighetsplan
anmälan om verkställande
10.6.2015
10.6.2015
6.7.2015
     
Miljöstöd finansieringsansökan
avtal mm.
1.6.2015
1.6.2015
     
Projekt för vård av skogsnaturen finansieringsansökan mm. när projektansökningen öppnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsansökningar, verkställighetsplaner och anmälningar om verkställande fås också på Skogscentralens verksamhetsställen från och med nämnda tidpunkter.

Datasystemarbetet fortskrider

Den första delen av datasystemet för förvaltning av Kemera-medel tas i bruk under sommaren. Därefter fattas finansieringsbesluten med hjälp av systemet. Utbetalningen av stöden börjar i höst.

Elektroniska ansökningar blir aktuella i höst

För att ansökningar ska kunna göras elektroniskt förutsätts ändringar i skogsdatastandarden som gör den förenlig med den nya Kemera-lagen. Därefter kan man bygga upp beredskapen i Skogcentralens system att ta emot Kemera-ansökningar elektroniskt. Skogscentralens datasystem kommer att kunna ta emot elektroniska ansökningar före utgången av innevarande år. I år utökas även tjänsten MinSkog.fi med en ny egenskap för elektroniska Kemera-ansökningar.

Skogscentralen utbildar skogsfackmän

Skogscentralen anordnar utbildning för skogsfackmän i anslutning till den nya Kemera-lagen på 14 orter i Finland. En del av försommarens kurser är redan fullbokade men fler utbildningar utlovas tidigt i höst.

Information om utbildningarna ges på Skogscentralens webbplats www.skogscentralen.fi/kemera-utbildning-2015

Läs mer om övergången till nya Kemera-lagen (på finska) www.metsakeskus.fi/kemera-uudistus.

Mer information     
    servicechef Aki Hostikka
    tfn 029 432 5405, aki.hostikka@metsakeskus.fi

 

.