Arealen av samfällda skogar större än man känt till hittills | Skogscentralen

Arealen av samfällda skogar större än man känt till hittills

De samfällda skogarnas verkliga totala areal har nu utretts för första gången. Förutom de fastigheter som anslutits till samfällda skogar har delägarna betydande skogsinnehav som inte har anslutits till de samfälligheterna.

Utifrån en utredning som baserar sig på Lantmäteriverkets fastighetsregister uppgick markarealen av fastigheter som ägs av delägare i samfällda skogar men som inte har anslutits till skogarna vid årskiftet till 39 200 hektar. Markarealen av fastigheter som anslutits till samfällda skogar uppgick till 613 200 hektar, och därmed utgör de samfällda skogarnas totala areal för närvarande ungefär 652 400 hektar. Hela den markareal som ägs av samfällda skogar motsvarar således 4,6 procent av arealen av skogsbruksmark som hör till skogar av privat natur (14 097 000 hektar).

Det har redan länge funnits information om den markareal som anslutits till samfällda skogar och Lantmäteriverket har räknat ut den två gånger om året. Däremot har det varit oklart hur stora arealer som utgörs av sådana fastigheter som ägs av delägarna i samfällda skogar men som inte har anslutits till dem.

– Samfällda skogar kan använda icke anslutna fastigheter som säkerhet för lån när de finansierar en utvidgning. Att arealen av icke anslutna fastigheter är så här betydande visar att de samfällda skogarna strävar efter expansion, säger Jukka Matilainen, expert på skogsfastighetsstruktur vid Finlands skogscentral.

Utvecklingen av samfällda skogars arealer i olika håll av landet följs upp även i de regionala skogsprogrammen som håller på att bli klara. En betydande ökning av de samfällda skogarnas areal är ett mål för programperioden.

 

Mer information

Jukka Matilainen
expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 040 049 7574, jukka.matilainen(at)skogscentralen.fi

Esa Ärölä
ledande expert
Lantmäteriverket
tfn 040 049 7574, esa.arola(at)lantmateriverket.fi


www.metsakeskus.fi/media-aineistot
www.skogscentralen.fi/samfallda-skogar

.