De regionala skogsprogrammen håller på att bli klara | Skogscentralen

De regionala skogsprogrammen håller på att bli klara

Det centrala målet för skogsprogrammen är att en mångsidig och hållbar användning av skogarna ska ge landskapen sysselsättningsmöjligheter och välfärd. De investeringar som planerats i skogs- och energiindustrin i Finland erbjuder ett unikt tillfälle att öka den näringsverksamhet och de arbetstillfällen som grundar sig på virke. En ökad användning av virke förutsätter emellertid större hänsyn till naturvärdena vid behandlingen av skogarna. De regionala skogsprogrammen är ett verktyg för samordnandet av en hög användningsgrad i skogarna och vården av skogsnaturen.

I de finska skogarna växer det varje år mer virke än vad som används. Målet är att skogsprogrammen ska ge mer välfärd i regionerna via en hållbar skötsel och användning av skogarna: skogsskötsel skapar arbetstillfällen och bringar in inkomster i landskapen, skogarna erbjuder rekreationsmöjligheter och skogsnaturens och vattendragens tillstånd bevakas. I flera regionala skogsprogram fästs uppmärksamhet dessutom vid den reviderade skogslagen, som har öppnat möjligheter för en allt mångsidigare behandling av skogarna.

De klimatåtaganden som binder Finland har beaktats i det hållbara avverkningsuttaget som räknats ut i de regionala skogsprogrammen. En ökning i avverkningsvolymerna ökar emellertid behovet av att utveckla de åtgärder som vidtas för skogsnaturens mångfald, vattendragen och den övriga användningen av skogarna. I och med att finansieringen inom METSO-programmet har minskat finns det färre incitament för skyddet av skogarna och en aktiv naturvård. För att nedskärningarna i de offentliga understöden inte ska leda till en försämring av skogarnas tillstånd bör de befintliga resurserna inpassas så att de ger så bra effekter som möjligt. På samma gång bör naturvården i ekonomiskogarna utvecklas. Åtgärderna i de regionala skogsprogrammen syftar till att svara på dessa utmaningar.

I respektive skogsprograms innehåll framhävs regionens egna utvecklingsmål och -åtgärder. Alla 14 regionala skogsprogrammen har utarbetats av regionala skogsråd och av arbetsgrupper där skogsägare, skogsindustrin, organisationer, skogsforskningen och andra viktiga intressentgrupper varit representerade. De regionala skogsråden följer upp och främjar verkställandet av skogsprogrammen. Skogsråden och Skogscentralen kommer att utmana och engagera de instanser som kan bidra till uppfyllandet av målen i programmen.

De första regionala skogsprogrammen utarbetades 1998. De program som nu blir klara omfattar perioden 2016–2020. De regionala skogsprogrammen stöder genomförandet av den nationella skogsstrategin. De viktigaste målen för strategin handlar om att främja skogsbranschens konkurrenskraft, förnyelserna och tillväxten i branschen samt en aktiv, hållbar och mångsidig användning av skogarna.

Innehållet i skogsprogrammen godkändes i de regionala skogsråden i slutet av 2015 och alla program kommer att publiceras på Skogscentralens webbplats den 1 mars 2016.

Läs även de regionala meddelandena: www.skogscentralen.fi/meddelanden

Mer information ger:


näringsdirektör Anssi Niskanen
tfn 040 350 3064, fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

ledande expert på regionutveckling Jyrki Haataja
tfn 044 710 0851, fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

 

 

.