Drivningskvaliteten vid beståndsvårdande avverkning förbättrades | Skogscentralen

Drivningskvaliteten vid beståndsvårdande avverkning förbättrades

Skogsägare har tagit väl hand om förröjningen i sina gallringsskogar. När Finlands skogscentral granskade drivningskvaliteten handlade de flesta anmärkningar om beståndsskador och avtryck som avverkningsmaskinerna lämnat i terrängen.

Finlands skogscentral granskade drivningskvaliteten vid beståndsvårdande avverkningar på 206 stämplingsposter år 2016. Totalt 1 043 hektar granskades. En majoritet av de granskade stämplingsposterna var efter gallringen grövre gallringsskog där det tidigare hade utförts skogsvårdsarbete.

På över 60 procent av de granskade objekten var drivningskvaliteten vid beståndsvårdande avverkning god. Resultatet var bättre än fjolårets, då drivningskvaliteten var god på ungefär hälften av de granskade objekten. På cirka en tredjedel av objekten fanns det något att anmärka på. Väldigt lite drivning som kan klassificeras som felaktig noterades.

Mest anmärkte granskarna på skador på beståndet, alltför breda körstråk och spårbildning efter avverkningsmaskinerna i terrängen. På många objekt hade också beståndet gallrats alltför kraftigt och beståndstätheten nådde inte upp till skogsvårdsrekommendationerna. Av alla upptäckta skador var kring 3–4 procent skador på trädens stammar och kring 0,5 procent skador på rötterna.

Drivningskvaliteten var bäst på stämplingsposter i Mellersta Österbotten och sämst i Nyland och Norra Savolax.

I Skogscentralens granskning av drivningskvaliteten kontrolleras de skador som har uppstått på det kvarvarande beståndet i samband med beståndsvårdande avverkningar i ekonomiskogar, storleken på det kvarvarande beståndet och skador på terrängen. Drivningskvaliteten bedöms utgående från skogsvårdsrekommendationerna, skogslagen och certifieringskriterierna.

Förröjningarna väl genomförda

Drivningskvaliteten i samband med beståndsvårdande avverkningar har förbättrats i och med förröjningar. I fjol hade förröjningen genomförts enligt rekommendationerna på en majoritet av de granskade objekten.

- Oftast uppstår mycket beståndsskador på objekt där träden har vuxit alltför tätt.  Inför sådana avverkningar kan man ofta genom förröjning betydligt minska risken för skador på det kvarvarande beståndet. Av trädslagen är björk och gran mer utsatta än tallen för skador i samband med drivning, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Skogsägare förlorar årligen inkomster på grund av drivningsskador eftersom skadade träd växer långsammare och virkeskvaliteten försämras. Skadade träd kan också utsättas för rötsvamp.

Mer information om drivningskvaliteten och dess brister per landskap 2016.

Mer information ger:
Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
tfn 050 4068 987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.