Ersättningarna för älgskador ökar jämfört med föregående år | Skogscentralen

Ersättningarna för älgskador ökar jämfört med föregående år

I vår får skogsägarna ersättningar på ca 2 miljoner euro för skador som orsakats av älgar och andra hjortdjur. Ersättningsbeloppet ökar med 0,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Finlands skogscentral betalar ersättning till skogsägarna utifrån de skador som värderades i fjol.

År 2018 ansökte skogsägarna flitigt om ersättningar för älgskador. I hela landet ersätts skogsskador som orsakats av älgar och andra hjortdjur till ett belopp av ca 2 miljoner euro. I fjol betalades 1,4 miljoner euro i ersättning till skogsägarna.

I år betalas mest ersättningar för skador i Norra Österbotten och Lappland. Ersättningsbeloppen ökar mest i Mellersta Finland, Södra Savolax och Lappland. I Satakunta, Egentliga Finland och Centrala Tavastland sjunker ersättningarna.

- Man beräknar att kanske högst en tredjedel av de skador som älgar och andra hjortdjur orsakar skogsbruket anmäls, och därför beror ersättningarna också på hur aktiva skogsägarna är, säger skogsrådgivare Heikki Kuoppala vid Skogscentralen.

I fjol värderade Skogscentralen älgskador på sammanlagt 4 800 hektar runtom i landet. Ersättningspengarna är statliga medel som insamlas i form av älgjaktslicenser.

Älgar skadar träd i alla storlekar

Älgskador förekommer vanligtvis på tallbestånd som är ungefär tre meter höga. Älgarna äter kvistar, toppar och bark på trädplantor och bryter av stammar, vilket gör att beståndet växer sämre. Skadorna har ökat på senare år även i äldre skogar.

Skogsägare kan ansöka om ersättning för älgskador hos Skogscentralen. Ersättning betalas om skadekriterierna uppfylls och skadornas omfattning överskrider tröskeln på 170 euro.

Skogscentralen tar ut en avgift på minst 150 euro för värderingen av skadorna. Värderingsavgiften betalas tillbaka om kriterierna för ersättning uppfylls. Vi rekommenderar att älgskadeanmälan görs elektroniskt i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi . Anmälan kan också göras på papper.

Markägare kan själva uppskatta hur mycket ersättning de kan få med hjälp av Tapio Oy:s kalkylator på webben. Kalkylatorn och information om skadevärdering, skadekriterier och ersättningspraxis finns på Skogscentralens webbplats.
Mer information om ersättningarna för hjortdjursskador per landskap finns i Skogscentralens mediematerial.

Mer information:

Heikki Kuoppala
skogsrådgivare
Finlands skogscentral
tfn 050 3140 394
heikki.kuoppala(at)skogscentralen.fi

.