Ersättningarna för hjortdjursskador i skogen minskade | Skogscentralen

Ersättningarna för hjortdjursskador i skogen minskade

I fjol värderade Finlands skogscentral avsevärt färre hjortdjursskador än 2013. Den totala ersättningssumman för skador 2014 är ungefär 460 000 euro medan den för 2013 var 876 000 euro. Under perioden 2011–2013 var ersättningarna mångdubbelt större jämfört med fjolåret.

Speciellt i norra Finland var de skadade plantskogarna klart färre och därmed minskar också ersättningarna i antal. I vissa delar av landet betalas nu endast en fjärdedel av antalet ersättningar under tidigare år. Totalt gjordes skadevärderingar på 1238 hektar. Arealen har minskat med hälften från år 2013. För att en hjortdjursskada ska berättiga till ersättning ska skadans värde vara över 170 euro. Antalet skador som inte ersätts är flera än tidigare eftersom det kalkylerade värdet på plantskogar sänktes kännbart 2013. Ersättningarna för skador som uppstått 2014 betalas till skogsägarna under vårens lopp.

I en del av norra Finland finns det tecken på en stark koncentration av älgstammen även om antalet älgskador minskar. Koncentrationer av älgar leder snabbt till allvarliga skador på skogen, i synnerhet på vinterbetesområden.

Älg, vitsvanshjort och rådjur är de största skadegörarna i äldre plantskogar. Hjortdjuren bryter av stammen och äter barken. De betar gärna asp, vårtbjörk, tall och lärk som hör till våra ekonomiskt sett värdefullaste trädslag. Rådjuret betar också grantoppar som de övriga hjortdjuren vanligtvis lämnar orörda.


Ansökningarna om älglicenser ska inlämnas i april

Älgstammen regleras genom jakt och det är det effektivaste sättet att minska älgskador. Röjning vid rätt tidpunkt och till exempel uppsättning av saltstenar som lockar djuren till sig kan också minska skadorna.

Jaktföreningar, jaktlag och de som ansöker om samlicens ska lämna in sina ansökningsblanketter till jaktvårdsföreningarna senast den 30 april. I mitten av maj ger jaktvårdsföreningarna sitt utlåtande om antalet licenser till Finlands viltcentral. I början av sommaren fattar Viltcentralen sitt beslut om hur många licenser som beviljas för kommande jaktperiod.

Enligt Viltcentralens bedömning är älgstammen för närvarande enligt målsättningen, i medeltal omkring 3 älgar per tusen hektar. De regionala skillnaderna är dock stora och älgjakten bör fortsättningsvis ha som mål att jämna ut älgtätheten. Det här uppnår man genom att uppmärksamma koncentrationer av älgar och älgarnas vandring mellan sommar- och vinterbetesområden.

Karta över den regionala fördelningen av ersättningar www.metsakeskus.fi/media-aineistot

Tilläggsinformation        

Esko Viinanen
ansvarig för viltskador
Finlands skogscentral
tfn 0400 779 679
esko.viinanen(at)metsakeskus.fi

.