Friare tillgång till skogsdata ligger i skogsägarnas och hela skogsbranschens intresse | Skogscentralen

Friare tillgång till skogsdata ligger i skogsägarnas och hela skogsbranschens intresse

Skogscentralen anser det viktigt att alla aktörer har en lika bra möjlighet att erbjuda skogsägarna mångsidiga tjänster som grundar sig på skoglig information. En friare distribution av skogsdata påskyndar utvecklingen av nya tjänster, stödjer entreprenörskap och skapar en grund för en aktiv användning av skogarna.

Europeiska kommissionens officiella anmärkning i september ifjol förutsätter också en revidering av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Enligt anmärkningen är distributionen av skogsdata i Finland inte förenlig med miljöinformationsdirektivet. Offentlig miljöinformation ska lämnas ut utan att man behöver ange skälen för begäran om information. Skoglig information tolkas som sådan miljöinformation som avses i direktivet.

– När det gäller insamling av skogsdata och utveckling av produkter som grundar sig på detta togs de stora kliven redan för flera år sedan. Om det finns ett skogspolitiskt behov av att justera riktningen eller längden de digitala stegen borde detta ha gjorts tidigare vid utarbetandet av den nationella skogsstrategin. Det utmärkta utvecklingsarbete som redan är på gång bör främjas med alla medel, understryker skogsdirektör Anna Rakemaa från Finlands skogscentral.

Information om figurer behövs för små aktörer och skogsägare, information om gitter lämpar sig för stora aktörer

Sättet att presentera skogsdata har lyfts fram i diskussionen om skogsdatalagen. Information brukar för det mesta ges om figurerna och deras egenskaper. Denna enkla framställning är ett gemensamt språk som förstås av både skogsägare och fackmän.

Nuförtiden producerar Skogscentralen skogsdata på figur- och gitternivå med hjälp av laserskanning och flygfotografier. Gitterinformation uppkommer som en mellanprodukt i processen när informationen sammanställs för rutor på 16 x 16 meter. Gitterinformation när inte lika åskådlig som figurinformation och den saknar åtgärdsförslag. Den kommer bäst till sin rätt i stora aktörers datasystem. Däremot behöver små aktörer och skogsägare information på figurnivå.

Friare utlämnande av skogsdata är ett viktigt verktyg även i regeringens spetsprojekt

Regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter sätter skogsdata och e-tjänster i fokus.

– Att målmedvetet höja utnyttjandegraden hos den skogliga informationen är det som uppmärksammats mest i den pågående diskussionen. Den livligt debatterade revideringen av skogsdatalagen är enligt spetsprojektet ett sätt att höja utnyttjandegraden. Utgångspunkten för revideringen är en friare distribution av ren skogsdata som separerats från personuppgifter, berättar Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata vid Finlands skogscentral.

Den riksomfattande skogsdatabasen som byggts upp med offentliga medel och upprätthålls av Skogscentralen är den mest omfattande i sitt slag i världen. Den täcker tre fjärdedelar av de finländska privatskogarnas areal och kommer att omfatta hela landet när inventeringsprogrammet blir klart år 2020.

Med stöd av den skogliga informationen öppnade Skogscentralen år 2012 tjänsten MinSkog.fi, som blivit en betydande mötesplats för skogsägare och aktörer i skogsbranschen. Tjänsten används idag av närmare 60 000 skogsägare och drygt 300 aktörer.

Mer information:
Finlands skogscentral
skogsdirektör Anna Rakemaa
tfn 040 352 9080
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

servicechef för skogsdata Jorma Jyrkilä
tfn 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)skogscentralen.fi

.