Hållbar virkesproduktion stöddes med 52,8 miljoner euro | Skogscentralen

Hållbar virkesproduktion stöddes med 52,8 miljoner euro

År 2017 stödde Skogscentralen skogsägare med 52,8 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, så kallat Kemera-stöd. Staten hade budgeterat 67,3 miljoner euro för ändamålet. Förutom hållbar virkesproduktion stöddes också vård av skogsnaturen med 3 miljoner euro i miljöstöd och naturvårdsprojekt med 0,6 miljoner euro.

Största delen av Kemera-stödet, 35,4 miljoner euro användes för vård av ungskog. Med stödet utfördes tidig vård av plantbestånd på 49 086 hektar, klenträd hopsamlades i samband med skogsvården på 23 378 hektar och annan ungskog sköttes på 74 870 hektar. Den totala arbetsmängden ökade med 3 procent och den tidiga vården med 17 procent jämfört med året innan.

– Tidig vård av plantbestånd är det första skogsvårdsarbetet i ett bestånd och behövs i alla plantbestånd. Arbetet lämpar sig både för skogsägare och för proffs. Nya plantbestånd uppkommer årligen på 100 000 hektar i hela landet. Om den tidiga vården på varje objekt skulle utföras med Kemera-stöd kunde arbetsmängderna nästan tredubblas från nuvarande, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning.

Arbetet med skogsvägar och torvmarksskogar har minskat betydligt

Kemera-stött skogsvägsarbete utfördes i fjol på 1 187 kilometer och 40 354 hektar torvmarksskogar iståndsattes. Arbetsmängderna har minskat till kring hälften jämfört med början av årtiondet. Delvis beror det här på att stödförfattningarna ändrades på sommaren 2015 och delvis på att aktörsfältet har förändrats och kunnig personal har flyttat till andra uppgifter eller gått i pension. Skogsvägs- och torvmarksskogsprojekt kräver stort yrkeskunnande och förberedandet av projekten tar tid.

Projekt enligt gamla lagen föråldras 2018

Kemera-lagstiftningen förnyades sommaren 2015. De projekt som har godkänts under den gamla lagen har kunnat utföras så länge som verkställandetiden gäller. Under 2018 går verkställandetiden ut för alla de här projekten och det måste aktörer och skogsägare beakta då de planerar arbetena.

Mer information om användningen av Kemera-medel finns på Finlands skogscentrals webbsida.

Mer information:
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.