Hållbart skogsbruk fick nästan 60 miljoner euro i stöd 2014 | Skogscentralen

Hållbart skogsbruk fick nästan 60 miljoner euro i stöd 2014

Skogscentralen beviljade privata skogsägare 59 miljoner euro i stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) år 2014. För naturvård hade reserverats cirka 7 miljoner euro och för stöd av hållbar virkesproduktion cirka 52 miljoner euro. De Kemera-medel som hade reserverats för virkesproduktion räckte inte till, och därför överfördes utbetalningar till ett belopp på 6,6 miljoner euro till detta år.

Ungefär 12 800 hektar utförd vård av ung skog blev utan finansiering i fjol. Utbetalningen av motsvarande stödsumma, 2,6 miljoner euro, överfördes till innevarande år. Betalningen av totalt 2,0 miljoner euro för bekämpning av rotticka på en utförd areal av 30 000 hektar, måste överföras till detta år.

För vård av ung skog användes nästan 40 procent av de stödmedel som utbetalats för utförda arbeten under 2014. Vård av ung skog gjordes med stödmedel på 129 973 hektar. För iståndsättningsdikning och skogsvägsprojekt användes cirka en fjärdedel av stödmedlen. För uttag av energived användes knappt en femtedel och för skogsförnyelse en tiondedel av stödmedlen.

Medel reserverade för naturvård och för uttag av energived blev oanvända
Ungefär 130 000 euro stödmedel för naturvård blev oanvända. Miljöstöd betalades ut för 4 032 hektar och stödbeloppet uppgick till 5,2 miljoner euro. För naturvårdsprojekt beviljades 1,2 miljoner euro i stöd. Förhållandevis mest stödmedel för naturvårdsprojekt användes i Norra Karelen samt i Södra och Mellersta Österbotten.

För uttag av energived användes 10,3 miljoner euro. Med detta belopp togs det ut 1,47 miljoner kubikmeter virke. Stödanvändningen minskade med 1,6 miljoner euro jämfört med året innan. Den uttagna virkesvolymen minskade med drygt 200 000 fastkubikmeter. Beloppet på oanvända stödmedel för uttag av energived uppgår till 15,6 miljoner euro. Mest tillgängliga stödmedel i förhållande till ansökningarna fanns det i de sydöstra och östra delarna av landet. Användningen av stöd varierar avsevärt från kommun till kommun.

Rapport om användningen av Kemera-medel: www.skogscentralen.fi/anvandning-av-kemera-stod

Mera information ger:     

Finlands skogscentral
Aki Hostikka 
chef för finansiering och granskning 
tfn 029 432 5405, aki.hostikka@skogscentralen.fi

.