Höstplanteringarna har inte ökat | Skogscentralen

Höstplanteringarna har inte ökat

Höstplanteringssäsongen för skogsträd avslutades i slutet av september. Mot förväntningarna och plantproducenternas önskemål har höstplanteringarna inte ökat under de senaste åren. I skogsodlingen lönar det sig att använda olika trädslag och favorisera blandskog, som minskar de risker för skogsskador som klimatförändringen för med sig.

I Finlands skogar planteras årligen 160 miljoner inhemska plantor och några miljoner svenska plantor. Kring 15 procent planteras på hösten och mängden har inte ökat på väntat sätt under de senaste åren. En majoritet av skogen planteras fortfarande på våren och för hand.

- Bara kring en procent av alla planteringar utförs maskinellt. Produktiviteten har inte kunnat ökas tillräckligt under de senaste åren så att det vore lönsamt i jämförelse med plantering för hand. De minskade arbetsmängderna leder också till att aktörerna inte investerar i nya maskiner, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Skogsförnyelseytorna i Finland är i medeltal 1,5 hektar stora. På små ytor är maskinell plantering oftast inte ekonomiskt lönsamt. Också till exempel torvmark och förnyelseytor i branta eller steniga sluttningar är bara lämpade för plantering för hand.

Välj trädslag enligt ståndort

Alla tre inhemska huvudträdslag kan planteras på lämpliga objekt till slutet av september. Höstplanteringar ska ändå inte göras på finfördelad jord eller på mo- eller torvmark som är utsatt för tjäle. Med höstplantering kan man jämna ut behovet av arbete i skogarna under den tjälfria årstiden.

Gran kan planteras från våren ända till slutet av september. Plantering av tall ska undvikas under den intensivaste längdtillväxtperioden i juni–juli, men planteringarna kan fortsätta från början av augusti till slutet av september. Också höstplantering av björk lyckas bra.

Granens andel av alla planteringar är numera nästan två tredjedelar, tallens en tredjedel och vårtbjörkens kring fem procent.

- Granen vinner fortsättningsvis mark i planteringarna, trots att vi borde förbereda oss på klimatförändringen genom att plantera olika trädslag mångsidigt. Det planterade trädet borde väljas enligt ståndort och i skogsvården borde vi främja blandskogar. På det sättet kan vi minska eventuella skogsskador orsakade av klimatförändringen, säger Remes.

Mer information ger:
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 044 548 8380
markku.remes(at)skogscentralen.fi
 

.