Kemera-ansökningarna ska lämnas in till Skogscentralen senast 17.4.2015 | Skogscentralen

Kemera-ansökningarna ska lämnas in till Skogscentralen senast 17.4.2015

Riksdagen godkände den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, Kemera-lagen. Lagen förväntas att träda i kraft under 2015. Ikraftträdandet förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner den.

Ansökningarna enligt den nuvarande Kemera-lagen ska lämnas in till Skogscentralen senast 17.4.2015. Efter det har Skogscentralen två månader på sig att behandla ansökningarna, göra eventuella fältgranskningar och skaffa andra utredningar, eftersom finansieringsbesluten ska tas före utgången av juni. Den nuvarande lagen gäller till och med slutet av juni och efter det kan nya stöd inte längre beviljas med stöd av den. Utbetalningar av beviljade stöd kan dock fortsätta fram till slutet av 2019.

Den nya Kemera-lagen följer de riktlinjer som gäller jord- och skogsbrukets statsstöd i Europeiska unionen. Riktlinjerna gäller för åren 2014–2020. Den nya Kemera-lagen förutsätter i enlighet med riktlinjerna att stöd för skogsbruksarbeten ska sökas innan man inleder arbetet. Hittills har det varit möjligt att ansöka om stöd för vård av ung skog, stamkvistning och bekämpning av rotröta efter att man slutfört arbetet. De övriga Kemera-arbetena har hittills krävt en förhandsplan.

Om Europeiska kommissionens godkännande av det nya stödsystemet fördröjs, är det möjligt att stöden för finansiering av hållbart skogsbruk inte kan sökas eller betalas genast efter att den gamla Kemera-lagen har upphört att gälla. I bästa fall träder den nya Kemera-lagen i kraft 18.4.2015, vilket skulle innebära att finansieringsansökningarna kan lämnas in till Skogscentralen utan avbrott.

Mera information ger:

Aki Hostikka
chef för finansiering och granskning
tfn 029 432 5405, aki.hostikka@skogscentralen.fi

Janne Uitamo
ledande expert på skogslagstiftning
 tfn 029 432 4246, janne.uitamo@skogscentralen.fi


Skogscentralens enhet för offentliga tjänster är en riksomfattande expertorganisation med en stark regional förankring. Vi står till tjänst i 13 regioner över hela landet. Huvudkontoret ligger i Lahtis. Vi arbetar för hela skogsbranschen och en mångsidig användning av skogar och trä.

Läs mera om Skogscentralen:
www.skogscentralen.fi
www.facebook.com/suomenmetsakeskus
www.twitter.com/metsakeskus

.