Kemera-stöd för skogsbilväg innebär underhållsskyldighet för markägaren – var fjärde väg uppvisar brister | Skogscentralen

Kemera-stöd för skogsbilväg innebär underhållsskyldighet för markägaren – var fjärde väg uppvisar brister

Skogscentralen beviljar varje år Kemera-stöd (enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk) för byggande och grundlig förbättring av skogsbilvägar.

En markägare som fått stöd förbinder sig samtidigt att sörja för vägunderhållet i 15 år efter att den sista delen av stödet har betalats ut. År 2015 beviljades 13 miljoner euro i Kemera-stöd. För år 2016 har 10 miljoner euro reserverats. I Kemera-projekten år 2015 uppgick skogsägarens kostnader för grundlig förbättring av vägen till ca 7 euro per meter.

Anmärkningar gäller oftast slåtter och röjning av vägrenen

Skogscentralen terränggranskar varje år skicket på skogsbilvägarna. År 2015 granskades 56 vägar som hade en sammanlagd längd på 184 kilometer. Skötsel- och underhållsskyldigheten hade iakttagits på 159 kilometer, vilket är ungefär 85 procent av den granskade längden. I 25 procent av fallen gav Skogscentralen vägarnas delägare anvisningar om korrigerande åtgärder. Genom att vidta dessa åtgärder fullgör de förpliktelserna i lagen. Skogscentralen kontrollerar också att de åtgärder som vidtagits efter en anmärkning är tillräckliga.

Den vanligaste bristen vid granskningarna år 2015 var att man hade försummat att slå gräset eller röja på vägrenen. Slåtter borde utföras med några års mellanrum för att arbetet ska gå snabbt och förmånligt. Försummelse av slåtter leder till slybevuxna vägrenar. En smalnande väg är till nackdel särskilt för virkesbilar: hastigheten bromsas upp och fordonen kan ta skada. I värsta fall kan grovt sly böja sig för snön och göra vägen helt oframkomlig.

Vägtrummornas skick bör också kontrolleras en gång om året. En skadad trumma kan förorsaka gropar i vägen, vilket i sin tur utgör en allvarlig säkerhetsrisk för dem som rör sig på vägen.

En brukbar skogsbilväg höjer värdet på stämplingsposterna

Användningen av virke kommer att öka med en miljon kubikmeter i Finland enbart till följd av de investeringar i skogsindustrin som redan håller på att genomföras. Vintrarna verkar bli kortare och virke avverkas och transporteras i allt större omfattning under den tjälfria tiden. På vägarna ställs allt större krav och värdet på sådana stämplingsposter som faller inom ett bra vägnät ökar. Vägnätet är en väsentlig faktor för uppkomsten av värdet på skogsegendomen: det lönar sig att satsa på skötseln och underhållet av vägarna. Skicket på vägen bör alltid kontrolleras efter att virke har transporterats på den.

Mer information:
Finlands skogscentral
servicechef för finansiering och granskning Aki Hostikka
tfn 050 406 89 87
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.