Mängden älgskadevärderingar fördubblades från i fjol | Skogscentralen

Mängden älgskadevärderingar fördubblades från i fjol

Skogsägare har i år sökt ersättningar för älgskador betydligt flitigare än under fjolåret. Finlands skogscentral har fram till mitten av november tagit emot mer än dubbelt så många begäranden om älgskadevärderingar som under motsvarande period i fjol. En del av älgskadevärderingarna flyttas till nästa år.

Skogsägare har flitigt sökt ersättningar för älgskador under det här året. I mitten av november hade Skogscentralen gjort skadevärderingar på omkring 2 640 hektar, när motsvarande yta i fjol var 1 204 hektar.

Den kraftiga ökningen i ersättningsansökningar förklaras av de förändringar som gjordes i älgskadevärderingen och uträkningen av ersättningen som gjordes i våras. De uppskattas öka ersättningsnivån med omkring en fjärdedel från de föregående åren. Skogsägare kan alltså i framtiden få större ersättningar för de skador som hjortdjur orsakar i skogen.

- Förnyelsen har påverkat ansökningen av skadeersättningar betydligt under det pågående året, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Fältbesök flyttas till nästa år

Mest skada orsakar älgarna i norra Finland. Mest fältbesök för att utvärdera älgskador har Skogscentralen gjort i Norra Österbotten, Lappland och Norra Karelen. Minst ersättningar söks i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Skogscentralen fortsätter utvärdera älgskador i fält så länge det är möjligt i år men en del av utvärderingarna flyttas ändå till nästa år.

Kring 140 begäranden om älgskadevärdering väntar just nu på behandling hos Skogscentralen och största delen av dem kommer att behandlas innan året är slut. Kring 50 älgskadevärderingar flyttas till nästa år och markägaren kontaktas i ärendet.

Skogsägare kan söka ersättning för älgskador av Skogscentralen. Ersättningssumman beaktar alla skador under de tre senaste åren.

- Att skadevärderingen flyttas till nästa år betyder inte att den som söker ersättningen riskerar att bli utan den. Summan kan också stiga för skogsägaren om älgarna orsakar mer skada under den kommande vintern på det berörda området, säger Hostikka.

Älgskador förekommer typiskt i tallbestånd som är 1¬–3 meter höga. Ersättning för skadorna kan sökas om skadekriterierna uppfylls och skadornas omfattning överskrider tröskeln på 170 euro. Markägaren kan också själv på förhand räkna ut ersättningssumman storlek och ersättningsdugligheten med Tapio Ab:s och Skogscentralens nya älgskadekalkylator.

Älgskadekalkylatorn samt information om älgskadevärderingar, skadekriterier och ersättningspraxis finns på Skogscentralens webbsida.
Mer information om älgskadevärderingarna under 2016 och 2017 samt älgskadevärderingar per kommun.


Mer information:
Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 8987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.