Mer stödmedel för arbeten som är förenliga med den upphörande Kemera-lagen | Skogscentralen

Mer stödmedel för arbeten som är förenliga med den upphörande Kemera-lagen

Jord- och skogsbruksministeriet har anvisat ytterligare 3,22 miljoner euro för att stöda uttag av energived. Anslaget för uttag av energived år 2015 uppgick till 5,5 miljoner före höjningen. Skogscentralen disponerar nu över sammanlagt 8,72 miljoner euro som kan användas för att stöda uttag av 1,2 miljoner kubikmeter energived.

På samma gång utökades fullmakten att bevilja stöd för långvariga skogsförbättringsprojekt, såsom iståndsättningsdikning och skogsvägsprojekt. Fullmakten att bevilja stöd för dessa ändamål utökades med 14,82 miljoner euro. Nu kan projekt som förutsätter en förhandsplan godkännas för upp till 39,82 miljoner euro. Den beviljade finansieringen för uttag av energived och fullmakten att bevilja stöd gäller ansökningar som är förenliga med den Kemera-lag som nu upphör att gälla. Ansökningstiden gick ut den 17 april 2015.

Förutom stödet för uttag av energived disponerar Skogscentralen över sammanlagt 43,3 miljoner euro för säkerställandet av en hållbar virkesproduktion inom ramen för projekt som är förenliga med den upphörande Kemera-lagen. Jord- och skogsbruksministeriet ändrade disponeringen av anslaget så att högst 11,80 miljoner euro får användas för betalning av planeringskostnader i stället för 8,25 miljoner euro tidigare.

Före ansökningstidens utgång inkom klart fler ansökningar enligt den gamla Kemera-lagen än vad man hade räknat med. När ansökningstiden gick ut hade Skogscentralen ca 10 000 obehandlade ansökningar. Av de obehandlade ansökningarna handlade ca 6 500 stycken om stöd för skötsel av ungskog och uttag av energived. Antalet ansökningar som gällde finansiering av iståndsättningsdikning var 870, medan 350 ansökningar gällde byggande och grundförbättring av skogsväg. 1 800 ansökningar gällde skogsförnyelse, som inte längre kommer att ingå i den nya Kemera-lagen, och 520 ansökningar gällde vitaliseringsgödsling. Behandlingen av ansökningarna pågår till slutet av juni.

Det är sannolikt att merparten av stödbetalningarna för pågående projekt enligt den gamla lagen går ända till juli-augusti. Projekt som förutsätter en plan enligt den upphävda lagen ska vara genomförda före utgången av år 2019.

Mer information

chef för projektförvaltning Pekka Hovila
puh. 050 314 0372, fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

.