Metoderna för skogsinventering blir mer exakta | Skogscentralen

Metoderna för skogsinventering blir mer exakta

Finlands skogscentral har inlett en ny inventeringsrunda för skogsdata. Skogscentralen har inventerat skogstillgångarna med hjälp av fjärranalys sedan år 2010, och före slutet av 2020 kommer det att finnas heltäckande information om landets privatägda skogar i e-tjänsten MinSkog.fi. I den nya inventeringsrundan kartläggs nästan all skog i Finland inom en period på sex år med en noggrannare metod än den förra.

Den nya skogsinventeringsrundan ingår i ett nationellt laserskannings- och flygbildsprogram som Lantmäteriverket koordinerar. Inventeringen av skogen bygger fortsättningsvis på laserskanning och flygfotografering från luften och mångsidiga kalkyleringsmetoder. Genom en kombination av de det här materialet producerar Skogscentralen mångsidig information om privatskogarna och växtplatser, trädbestånd, skötselbehov och avverkningsmöjligheter i dem. 

Laserskanningen ger tredimensionell information om markytan och växtligheten. I det nya programmet har punkttätheten i laserskanningen höjts tiofalt jämfört med tidigare så att den nu är ungefär fem punkter per kvadratmeter. Det betyder att man får mer exakt information om till exempel trädbeståndens struktur. Med den här metoden kommer man också att kunna kartlägga olikåldrig skog och till exempel naturvårdsträd bättre än förr. 

Som stöd för fjärranalysen mäter man också beståndsdata på provytor på marken. I provytemätningarna är den största förändringen att beståndsdata på en del av provytorna samlas in från ett större område och att man definierar exakt var varje träd står. På så sätt får vi mer och mångsidigare material än tidigare till beståndstolkningen, och informationen blir mer exakt. 

- Utifrån beståndsuppgifterna gör vi prognoser om vilka skogsvårdsarbeten eller avverkningar som kan vara aktuella i skogarna. När informationen blir noggrannare kan man utveckla ännu bättre tjänster för skogsägarna och skogsbranschens aktörer, säger Juho Heikkilä, ledande expert på skogsdata vid Finlands skogscentral. 

Börjar nu 

Inventeringarna inleddes i 18 områden på olika håll i landet nu under våren. Ett enskilt inventeringsområde är ungefär 300 000 hektar stort. På varje område mäter inventerarna hundratals provytor till stöd för tolkningen av laserskanningsmaterialet och flygfotografierna. Under sommarsäsongen rör sig tiotals av Skogscentralens anställda ute i skogarna och mäter provytor. Mätningarna skadar inte träden eller marken. Laserskanningen görs från flygplan på ungefär två kilometers höjd och utgör ingen fara för människor. 

Informationen från inventeringarna som inleds i år blir klar under 2021, och då kommer den att finnas tillgänglig som fastighetsspecifika data i e-tjänsten MinSkog.fi för inloggade skogsägare och på den öppna webbplatsen MinSkog.fi för andra användare. Alla som äger skog i inventeringsområdena meddelas när nya data för deras skog är klara. 

Redan nu kan skogsägare kontrollera i karttjänsten för tillgängliga skogsdata vilket år nya data om deras egen skog kommer att finnas tillgängliga. Laserskanningsområdena för olika år finns att se på Lantmäteriverkets sida för upprätthållande av terrängdata.  

Tilläggsinformation: 

Juho Heikkilä   
ledande expert på skogsdata 
Finlands skogscentral 
tfn 040 826 0566   
juho.heikkila(at)metsakeskus.fi   

Raito Paananen   
skogsdatachef  
Finlands skogscentral 
tfn 040 136 2906   
raito.paananen(at)metsakeskus.fi   

.