Miljöstöd och naturvård tryggar mångfalden i privatskogar | Skogscentralen

Miljöstöd och naturvård tryggar mångfalden i privatskogar

De finländska skogsägarna skyddar varje år tusentals hektar skog antingen permanent eller med tidsbundna avtal enligt METSO-programmet. Efter att urvalskriterierna för miljöstödet för tillfälligt skydd sågs över har skyddsarealerna per år minskat, men objekten har istället bättre naturvärden än tidigare. I privatskogarna utförs också olika naturvårdsarbeten där man återställer förändrade livsmiljöer till naturtillstånd.

Finlands skogscentral har förbundit sig till målen i METSO-programmet. Enligt programmet bör 82 000 hektar privatskog med stor biologisk mångfald skyddas med miljöstödsavtal senast 2025.

Skogscentralen har sedan 2016 följt med hur den regionala naturvården framskrider. Under det senaste årtiondet ingick Skogscentralen tidsbundna miljöstödsavtal med skogsägare om sammanlagt över 38 000 hektar. I förhållande till landskapets skogsareal har det under de senaste åren ingåtts mest miljöstödsavtal i Norra Österbotten, Egentliga Finland och Egentliga Tavastland.

Numera beviljas miljöstöd i första hand för trädbevuxna särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen samt för METSO-programmets bördiga livsmiljöer och livsmiljöer med stora mängder död ved.

Med miljöstöd har man i METSO-programmet skyddat mest hällmarksskog, skog nära småvatten och gammal moskog med mycket död ved. Dessutom har över 7 000 hektar värdefulla livsmiljöer med markägarens samtycke förmedlats till NTM-centralerna för beslut om permanent skydd.

Naturvården och skyddet av privat skog påverkas mycket av den statliga finansieringen och personresurserna, som har minskat efter att METSO-programmet inleddes. I år finns det mer pengar än de senaste åren att använda på miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt, sammanlagt 6 miljoner euro.

- METSO-programmets skyddsmål i privatskogar är utmanande. Samarbete inom hela skogssektorn och en positiv inställning bland skogsägarna till frivilligt skydd och återställande av livsmiljöer är förutsättningar för att målen ska nås, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Mer hyggesbränning och död ved behövs

Den ekologiska hållbarheten i skogarna kan ökas effektivt med hjälp av METSO-programmet. Med olika naturvårds- och iståndsättningsarbeten kan livsmiljöer som förändrats av skogsbruk snabbare återställas till naturtillstånd.

Under det senaste årtiondet har naturvårdsarbeten utförts på cirka 4 700 hektar värdefulla livsmiljöer. I naturvårdsprojekten som Finlands skogscentral förberett har man iståndsatt framför allt småvatten och torvmark samt vårdat lundar och solexponerade livsmiljöer.

- Det behövs mer återställande av livsmiljöer och hyggesbränningar som bidrar till biologisk mångfald i skogarna. Ekonomiskogarna behöver mer bränt och förkolnat trä, levande naturvårdsträd och döda torrakor och lågor, säger Raatikainen.

Naturvårdsprojekten styrs genom programmen för verkställande, som ingår i de regionala skogsprogrammen. Bäst har målen i verkställighetsprogrammen nåtts i vattenvårdsprojekt framför allt i Norra Österbotten och Södra Österbotten. Flest projekt med att återställa livsmiljöer har genomförts i Norra Savolax.

Statistik över uppföljningen av verkställighetsprogrammen (på finska) finns på Skogscentralens webbplats.
 

Bifogade bilder:
En bäck och död ved. Foto. Jukka Ruutiainen
Hyggesbränning. Foto: Jarmo Uimonen
 

Mer information:
Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

.