Miljöstöden minskar och Skogscentralen koncentrerar dem till ekologiskt värdefulla objekt | Skogscentralen

Miljöstöden minskar och Skogscentralen koncentrerar dem till ekologiskt värdefulla objekt

Skogscentralens praxis för finansiering av skogsbrukets miljöstöd och naturvård ändrar som följd av att anslagen minskar. I fortsättningen fås miljöstödsfinansiering för färre livsmiljöer än tidigare och likaså för färre objekt som uppfyller urvalskriterierna för METSO.

Som en del av inbesparingarna i statsbudgeten har de anslag som Skogscentralen fått för naturvård 2016 väsentligt skurits ned jämfört med tidigare år. Med de anslag som överförs från 2015 är summan som står till buds 5,8 miljoner euro. Av den summan används ungefär 3 miljoner euro för miljöstöd som blivit obetalda 2015 och 1,8 miljoner euro för att verkställa halvfärdiga naturvårdsprojekt och godkända naturvårdsprojekt som verkställts med projektsök. År 2016 är det reserverat 960 400 euro för nya miljöstödsavtal eller miljöstödsavtal som ska förnyas. Det är omkring en fjärdedel av det totala behovet.

I det sammanlagda behovet för året har inräknats de avtal som ingicks 2006 och som nu ska förnyas samt en uppskattning av det antal nya skyddsobjekt som kommer att bjudas ut 2016 och som uppfyller de strängare kriterierna. De avtal som ingicks 2006 och som nu utgår motsvarar till arealen omkring 6 000 hektar och berör uppskattningsvis över 2 000 markägare.

Endast en del av avtalen kan förnyas

– Vi måste informera skogsägarna om att det i fortsättningen är möjligt att få miljöstödsfinansiering bara för en del av skogslagens livsmiljöer och objekt som uppfyller urvalskriterierna för METSO. Avtal som ska förnyas och nya avtal har samma utgångsläge när de behandlas, berättar naturvårdsexpert Seppo Ollikainen på Finlands skogscentral.

Objektets ekologiska beskaffenhet är det viktigaste urvalskriteriet. I fortsättningen beviljar Skogscentralen miljöstöd främst för virkesrika objekt som ur mångfaldssynvinkel är viktiga och som är uppräknade i § 10 i skogslagen. I anslutning till dem kan man också finansiera ekologiskt betydelsefulla livsmiljöer i METSO-programmet. Vid avgränsning av miljöstödsobjekt ska man försöka bilda ekologiskt sammanhängande helheter.

Betecknande för miljöstödsobjekten är att de är skogslagsobjekt som är små liten arealen. Större, över fyra hektar stora sammanhängande METSO-objekt, kan med skogsägarens medgivande förmedlas till NTM-centralen som objekt för frivilligt permanent skydd.

– Objekt som i fråga om mångfald inte är så värdefulla samt objekt som naturligt lämnas utanför skogsbruksåtgärder på grund av obetydliga avverkningsmöjligheter kan tyvärr inte i fortsättningen finansieras med miljöstöd. Till den hör typen av objekt hör till exempel virkesfattiga tvinmarker, impediment, torvmarker samt virkesfattiga bergsområden, berättar Ollikainen.

Skogsbrukets miljöstöd ersätter den ekonomiska förlust som skogsägaren drabbas av när han sparar objekt som är värdefulla för mångfalden. Miljöstödsavtalen ingås för en period som omfattar tio år. Skogscentralen tar under april månad kontakt med de skogsägare, vars stödavtal går ut 2016. Skogsägarna får direktiv om vad som ska utredas för att få avtalet förnyat. Övriga skogsägare som vill höra sig för om deras naturobjekt lämpar sig för tidsbundet skydd kan ta kontakt med Skogscentralens kundrådgivare.

Tilläggsuppgifter      
naturvårdsexpert Seppo Ollikainen
Finlands skogscentral
tfn 040 771 6078, seppo.ollikainen(at)skogscentralen.fi

Naturvårdsexperter i de fem serviceområdena:
Norra serviceområdet: Irmeli Ruokanen, tel. 0400 286 030
Västra serviceområdet: Jarmo Uimonen, tel. 040 525 3053
Östra serviceområdet: Jarmo Laitinen, tel. 040 502 4170
Sydvästra serviceområdet: Seppo Ollikainen, tel. 040 771 6078
Södra serviceområdet: Nina Jungell, tel. 040 532 1165

.