Närmare 58 miljoner euro i stöd för hållbart skogsbruk har betalats för virkesproduktion | Skogscentralen

Närmare 58 miljoner euro i stöd för hållbart skogsbruk har betalats för virkesproduktion

År 2015 betalade Skogscentralen 57,7 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd, till skogsägarna. Av stödet som betalades ut hänförde sig 47,6 miljoner euro till den gamla Kemera-lagen och 10,1 miljoner euro till den nya lagen som trädde i kraft i början av juni.

Staten hade budgeterat 65,2 miljoner euro för tryggandet av en hållbar virkesproduktion. Av stödet blev 7,5 miljoner euro outnyttjat delvis på grund av att man inte hann behandla alla ansökningar enligt den nya Kemera-lagen före utgången av året. Stöden kommer dock att betalas ur Kemera-medlen för innevarande år. Ansökningar och anmälningar om verkställande handläggs i den ordningsföljd de inkommer.

– Fjolåret krävde mycket arbete på Skogscentralen. Kemera-projekt behandlades i två olika datasystem beroende på om de gällde den gamla eller den nya lagen. Antalet ansökningar fördubblades jämfört med tidigare och färdigställandet av det nya datasystemet tog mer tid än beräknat. Alla projekt som var förenliga med den gamla lagen och största delen av dem som följde den nya lagen behandlades. I slutet av året var tre av fyra arbetstagare på Skogscentralen involverade i handläggningen av Kemera-projekt. De jobbade flitigt ända till årets sista dag för att nå detta resultat, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning.

Förutom hållbar virkesproduktion användes 1,7 miljoner euro av Kemera-stöden som miljöstöd för vård av skogsnaturen och 1,6 miljoner euro för naturvårdsprojekt. Till år 2016 överfördes 2,7 miljoner euro i outnyttjat stöd för främjande av skogsnaturvård.

Över 10 000 hektar tidig vård av plantbestånd

Tidig vård av plantbestånd, som varit ett nytt arbetsslag sedan början av juni, understöddes med 1,7 miljoner euro, vilket motsvarar en areal av 10 769 hektar.

– Tidig vård av plantbestånd är grunden för en bra utveckling av skogen. Stödformen fick ett bra mottagande och tusentals finansieringsansökningar började strömma in genast i början av juni. Tidig vård lämpar sig bra som eget arbete för de flesta skogsägare, bättre än vård av äldre plantbestånd eller ungskog. Skogsägarna kommer troligen att lämna in rikligt med ansökningar om stöd för tidig vård av plantbestånd även i år, säger Niskanen.

Merparten av det stöd som betalades år 2015 (27,2 miljoner euro) användes för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och uttag av energived. Föregående år, 2014, användes 32,3 miljoner euro för vård av ungskog och uttag av energived.

För grundliga förbättringar av skogsvägar användes 8,6 miljoner euro och för byggande av nya vägar 0,7 miljoner euro (2014: 7,8 mn euro för skogsvägar). För iståndsättningsdikning av torvmarksskog användes 4,5 miljoner euro (2014: 5,0 mn euro). Bekämpning av rotticka understöddes med 4,4 miljoner euro (2014: 4,3 mn euro). Skogsförnyelse efter naturskada eller på annan trädlös mark understöddes med 6,1 miljoner euro (2014: 5,9 mn euro). Enligt den nya Kemera-lagen är det inte längre möjligt att få stöd för skogsförnyelse. Nya ändringar i Kemera-stöden är att räkna med även år 2016.

Tabellerna över utbetalda Kemera-stöd och tidig vård av plantbestånd landskapsvis finns tillgängliga på adressen www.metsakeskus.fi/media-aineistot.

Mer information               

servicechef för finansiering och granskning Aki Hostikka
tfn 029 432 5405, fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen
tfn 029 432 4625, fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

 

 

.