Nylands regionala skogsprogram för åren 2016 – 20120 är färdigt | Skogscentralen

Nylands regionala skogsprogram för åren 2016 – 20120 är färdigt

Det regionala skogsprogrammet är ett program som styr utvecklingen av skogssektorn och dess inverkan på samhället. Med hjälp av programmet vill man påverka möjligheterna att idka skogsbruk i Nyland. Dessutom ger programmet riktlinjer för skogens skötsel, användning och skydd samt för förädling av skogsprodukter och skogens mångbruk.

Programmets mål baserar sig på den nationella skogsstrategin som anpassats till regionens behov.  Programmets åtgärder och utvecklingsprojekt strävar till att uppnå ökad och hållbar välfärd ur ekonomisk-, social- och ekologisk synpunkt.

En viktig målsättning är att skogbruket bedrivs på ett mer aktivt och förtagsmässigt sätt.  Samtidigt eftersträvar vi att skogsbruksfastigheternas medelareal ökar och att ägoförhållandena uppmuntrar till att skogsresurserna används och att vi uppnår den hållbara avverkningspotentialen.

I Nyland är det viktigt att skogsbruket beaktas i samhällsplaneringen och att byråkratin inom markanvändningen underlättas både på redan planerade områden och på framtida planeområden.

Skogsprogrammet förverkligas så att skogen används mångsidigt, aktivt och hållbart ur en ekonomisk, social och ekologisk synpunkt. Vi strävar efter att uppnå högsta möjliga hållbara avverkningsnivån och då blir det nödvändigt att samtidigt fästa större vikt vid skogens mångfald och vattenvården. Den regionala planen för utförande av naturvåden  styr hur miljöstöd och naturvårdsobjekt beaktas.

Mottot för Nylands regionala skogsprogram är: God skogskötsel är bra landskaps- och naturvård.

Skogsprogrammen har godkänts av de regionala skogsråden i slutet av år 2015 och alla program publiceras på Skogscentralens nätsidor 1.3.2016.


Tilläggsuppgifter

Karen Wik-Portin, regiondirektör   
tfn 050 581 1780, karen.wik-portin(at)skogscentralen.fi 


Jukka Matilainen, programansvarig
tfn 040 049 7574, jukka.matilainen(at)skogscentralen.fi

.