Österbottens regionala skogsprogram för år 2015-2020 har färdigställts | Skogscentralen

Österbottens regionala skogsprogram för år 2015-2020 har färdigställts

Det regionala skogsprogrammet är ett program som styr utvecklingen av skogssektorn i Österbotten. Det nya skogsprogrammet strävar till att främja möjligheterna för skogsbruket och den allt viktigare bioekonomin. Vi strävar till att skogen sköts hållbart och genererar ökad välfärd.

Den nationella skogsstrategin ger riktlinjer för den nationella utvecklingen och det regionala skogsprogrammet är anpassat för behoven i Österbotten. De i skogsprogrammet uppställda målen och åtgärderna skall säkerställa att verksamheten och utvecklingen är aktiv och samtidigt hållbar ur ett ekonomisk, socialt och miljömässigt perspektiv.

I Österbotten vill vi öka avverkningarna till den högsta hållbara avverkningsnivån med beaktande av de kommande investeringarna. Speciellt gallringarna samt plant- och ungskogsvården bör ökas för att trygga framtida råvarutillgång. Vi ska även jobba för större skogsbruksfastigheter och snabbare generationsskiften, så att skogsägarkåren föryngras. 

De Österbottniska företagen i skogsbranschen ska stödas och utvecklas, samtidigt som vi strävar till att minska byråkratin. Den ökade aktiviteten i skogen beaktar naturvården samt ökar skogens användning som råvarukälla för förnyelsebara ekosystemtjänster, för rekreation och för turism.

Skogsindustrin har flera investeringar på gång som kommer att medföra en ökad efterfrågan på virke. En ökad efterfrågan på virke ställer större krav på skogsprogrammets riktlinjer för skogs- och naturvård, vidareförädlingen av virket och skogens mångbruk. I Österbotten har vi mycket sura sulfatjordar vilket gör att vattenvården är viktig. Det regionala planen för utförandet av naturvården är en del av det regionala skogsprogrammet.

Skogsprogrammen har godkänts av de regionala skogsråden i slutet av år 2015 och alla program publiceras på Skogscentralens nätsidor 1.3.2016.


Tilläggsuppgifter

Karen Wik-Portin, regiondirektör   
tfn 050 581 1780, karen.wik-portin(at)skogscentralen.fi 

Göran Ådjers, programansvarig
tfn 050 463 0832, goran.adjers(at)skogscentralen.fi

.