Rättelse till pressmeddelande som sändes på fredagen 14.6 | Skogscentralen

Rättelse till pressmeddelande som sändes på fredagen 14.6

Skogscentralen skickade på fredagen 14.6 ett pressmeddelande om efterfrågan på träbränslen för energi som innehöll ett sakfel.

I stycket om hyggesrester stod det: Koldioxidsänkan ökar också om gallringen av ungskogar ökar, eftersom beståndets tillväxt och grovhetsökning accelererar. De nyaste forskningsdata visar ändå att den här informationen inte stämmer.

Skogens kolsänka är ett växande kolförråd som binder kol från atmosfären i beståndet, i den övriga växtligheten och i marken. Avverkningar, också beståndsvårdande avverkningar av ungskog minskar kolsänkan. I det långa loppet gynnas vi ändå av att vårda ungskogen och utföra beståndsvårdande avverkningar. Beståndsvårdande avverkningar ökar det grova stamvirket som kan utnyttjas i produkter som lagrar kol för en mycket lång tid. Dessutom kan man genom gallring av ungskogar minska risken för skogsskador som försvagar skogens tillväxt och minskar kolsänkan.

Mer information ger:
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn  044 548 8380
markku.remes(at)skogscentralen.fi

.