Rikligt med ansökningar för stöd för vård av ungskog – projekten kan verkställas som planerat | Skogscentralen

Rikligt med ansökningar för stöd för vård av ungskog – projekten kan verkställas som planerat

Alla finansieringsansökningar som gäller vård av ungskog, tidig vård av plantbestånd och vitaliseringsgödsling som lämnats in före 7.5.2016 kan få Kemera-stöd. Däremot tar Skogscentralen inte längre under det här året emot stödansökningar för de här arbetsslagen.

Skogscentralen måste godkänna planen för vitaliseringsgödsling innan arbetena kan påbörjas. Däremot går det bra att påbörja vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd när ansökan har lämnats in.

- Det lönar sig att påbörja vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd så snabbt som möjligt om stödansökan har lämnats in före 7.5.2016 och att verkställa arbetet enligt planen, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

- Det är möjligt att få finansiering på samma sätt som förut, det här påverkas inte av att ansökningar inte längre tas emot.

Totalt kan 23,6 miljoner euro delas ut i form av stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Det är ungefär samma summa som under tidigare år.

Ansökningar för vård av ungskog och vitaliseringsgödsling som kommit in efter 7.5 förkastas – i övrigt agerar Skogscentralen som förut

På grund av Jord- och skogsbruksministeriet beslut att inga fler ansökningar tas emot måste Skogscentralen förkasta alla ansökningar om stöd för vård av ungskog, tidig vård av plantbestånd och vitaliseringsgödsling som kommer in efter 7.5.2016. Fram till slutet av 2016 går det inte att ansöka om stöd för de här arbetsslagen.

Beslutet påverkar inte ansökningarna om stöd för skogsvägar eller vård av torvmarksskog och inte heller behandlingen av anmälningarna om verkställande för något av arbetsslagen.

Anledningen till Jord- och skogsbruksministeriets beslut att nya ansökningar för de berörda arbetsslagen inte tas emot är den stora mängden ansökningar som kommit in. Beslutet fattades i början av maj. I slutet av april hade det kommit in ansökningar om stöd för de här arbetsslagen för över 50 miljoner euro när den årliga stödsumman är 20-25 miljoner euro.

- Vi beviljar nu tid till slutet av 2018 att verkställa tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Arbetena kan alltså verkställas och finansieras under de kommande åren. Ändå binder ett finansieringsbeslut som Skogscentralen i år fattar de pengar som finns för arbetsslaget i årets budget och det minskar också Skogscentralens bevillningsfullmakt. Det verkar som om stöden delvis har sökts före de verkligen behövs. Det här förvärrade obalansen mellan ansökningarna och den summa som kan beviljas och ledde till ministeriets beslut att stoppa ansökningarna, säger Niskanen.

Uppgifter om beviljandet av finansiering i förhållande till den existerande bevillningsfullmakten per landskap hittar du på http://www.skogscentralen.fi/uppfoljning-av-kemera-medel

Så gör Skogscentralen med Kemera-stöden

Ansökningar för vård av ungskog, tidig vård av plantbestånd och vitaliseringsgödsling behandlas enligt följande:

  • ansökningar som kommit in 7.5 eller senare förkastas enligt det beslut som Jord- och skogsbruksministeriet fattade om att avbryta mottagandet av ansökningar
  • ansökningar som kommit in före 7.5 behandlas normalt och det är möjligt att få finansiering
  • anmälningar om verkställande som har att göra med ansökningar som kommit in före 7.5 behandlas normalt
  • den areal som stödet gäller kan vara större eller mindre än vad som angetts i ansökan, enligt vad som framgår i beslutet

Ansökningar om stöd för vård av torvmarksskog och skogsvägsprojekt behandlas normalt.

Anmälan om verkställande för alla arbetsslag

  • behandlas i den ordning de kommer in. 8500 anmälningar om verkställande av tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och bekämpning av rotticka ligger i kö.
  • anmälningar om verkställande av skogsförnyelse torde kunna sparas i höst


Ytterligare information:
Finlands skogscentral
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
tel. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.