Skogsägare har informerats om bestånd som löper risk att angripas av granbarkborren | Skogscentralen

Skogsägare har informerats om bestånd som löper risk att angripas av granbarkborren

Finlands skogscentral har skickat brev till skogsägare med skog som löper stor risk att angripas av granbarkborren. I brevet rekommenderar vi skogsägarna att iaktta eventuella tecken på att granbarkborren har angripit deras skog. De bestånd som löper störst risk att drabbas har utmärkts på en karta bifogad till brevet.

Skogscentralen har utnyttjat lägesbunden data för att visa på de områden som är speciellt utsatta. Granbarkborren angriper i synnerhet äldre granar på områden där det finns mycket barkborrar och där det tidigare förekommit stormskador eller barkborreskador. Risken för angrepp är stor speciellt för granar som växer vid kanten av ett bestånd och därför utsätts för sol och vind.

Obarkat virke ska bort från skogen före sommaren

Skogscentralen har redan under några års tid tillsammans med Naturresursinstitutet följt upp granbarkborrestammen i södra Finland. Under de senaste åren har det förekommit väldigt rikligt med granbarkborrar i södra Finland och insekterna har dödat stora mängder granar. Det typiska är att granarna dör i grupper på 4-40 träd. Träden blir bruna och tappar sina barr på hösten.

- Det går att effektivt minska skaderisken genom att i tid avverka skogen och inom den utsatta tiden köra bort obarkat virke som lämpar sig för granbarkborren att föröka sig i, säger beredskapschef Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Om det finns mer än tio kubikmeter skadad gran per hektar i skogen är skogsägaren enligt skogsskadelagen skyldig att avlägsna den virkesmängd som överskrider det. Om det finns rikligt med granbarkborrar lönar det sig att köra bort också mindre mängder. Däremot minskar barkborrestammen inte av att döda men ännu stående träd som redan fällt sin bark tas bort. I de här träden bor många av granbarkborrens naturliga fiender och dessutom ökar död ved naturens biologiska mångfald.

Svärmningen väntas vara måttligare än i fjol

Under våren 2015 var barkborresvärmningen lika riklig som under föregående år och söder om Salpausselkäåsen överskreds riskgränsen. Fjolårets svala och regniga sommar var ändå mycket ofördelaktig för barkborrarnas förökning. Därför är det troligt att stammen inte vuxit utan tvärtom minskat sedan i fjol och att svärmningen därför är måttligare i år än i fjol.

Bestånd som löper risk att angripas av granbarkborren syns på Skogscentralens webbplats. Med fällor i Rautalampi och Eura följer vi upp när svärmingen börjar. Man kan följa med läget på adressen http://www.skogscentralen.fi/uppfoljning-av-granbarkborrestammen. Här hittar du också information om avverkningar som tidigare år gjorts på grund av insektsskador.

Ytterligare information:
Finlands skogscentral
beredskapschef  Yrjö Niskanen
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.