Skogscentralen granskade skogsförnyelser nära stränder – majoriteten fick gott vitsord | Skogscentralen

Skogscentralen granskade skogsförnyelser nära stränder – majoriteten fick gott vitsord

Skogscentralen granskar årligen skogsförnyelser nära vattendrag där det i samband med avverkningen har gjorts dikning. År 2015 granskade Skogscentralen 74 sådana här områden. Den huvudsakliga markberedningsmetoden hade varit dikningshögläggning och högläggning med fåror. Betydelsen av en noggrann vattenvårdsplanering är exceptionellt stor på de här områdena eftersom dikningshögläggning och högläggning med fåror kan skölja ut jordmånen i närliggande vattendrag.

Skogar som kräver dikning för att styra vattenflödet rätt befinner sig ofta på områden med finkornig jord där risken för erosion är stor. När erosionsrisken uppskattas är det viktigt att ta reda på hur ytvattnet rör sig. På de här områdena borde samma vattenvårdsåtgärder vidtas som vid iståndsättningsdikning. Det effektivaste sättet att förhindra urlakning är att undvika onödiga rensningar av diken och utnyttja icke-dikade partier.

Exempelbild på data som beskriver en uppskattad urlakningsrisk i diken.

84 procent av de granskade objekten bedöms med vitsordet utmärkt eller god

Skogscentralen beaktar i sin helhetsutvärdering av vattenvården bredden på den skyddszon som lämnats vid stranden. Från skyddszonen får enstaka träd avlägsnas men marken måste lämnas orörd. Skyddszonen bör enligt PEFC-standarden vara minst 5 meter bred. För att uppnå gott vitsord måste över 90 procent av stränderna ha en tillräckligt bred skyddszon. Dessutom förutsätter ett gott vitsord en markberedning som är lämpad för objektet och vattenvårdsmetoder som motsvarar direktiven.

Objektet får nöjaktigt betyg om skyddszonen är otillräcklig på minst 10 procent av strandområdet. I de här fallen finns det en förhöjd risk att jordmånen sköljs ut i vattendraget. Dåligt blir betyget om ingen vattenvårdsmetod har använts trots att det uppenbarligen funnits behov för det.

Skogscentralen ger 84 procent av de granskade objekten vitsordet utmärkt eller god medan 15 procent får vitsordet nöjaktig. En procent bedöms med vitsordet dålig.

Graf som visar vattenvårdsutvärderingen på Skogscentralen serviceområden

Åtta aktörer i skogsbranschen hade utfört arbete på de objekt som Skogscentralen granskat. Tre av aktörerna hade utfört alla sina arbeten bra eller utmärkt medan den svagaste aktören fick vitsordet nöjaktig för en tredjedel av de granskade arbetena.

- Det är möjligt att minimera den inverkan skogsförnyelse har på vattendragen, förutsatt att vattenvårdsplaneringen är väl gjord och att det finns nog med yrkeskunskap för att genomföra planen – ofta handlar det om en väldigt liten tilläggsinsats, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning.

I sin utvärdering utnyttjar Skogscentralen modeller för hur vattnet rör sig som bygger på platsdata. Med hjälp av de här är det möjligt att förbättra den vattenvårdsplanering som görs ute i terrängen. Arbetet är en del av regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter.

Du kan bekanta dig med Skogscentralens data på http://www.metsakeskus.fi/vesiensuojelukartat

Ytterligare information:
Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
Tel. 050 406 89 87
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.