Skogscentralen har börjat med aktivt företagsstöd – 450 genomförda möten har gett uppmuntrande erfarenheter | Skogscentralen

Skogscentralen har börjat med aktivt företagsstöd – 450 genomförda möten har gett uppmuntrande erfarenheter

Finlands skogscentral har börjat med att aktivt erbjuda sin expertis och sitt kompetensnätverk till företag och samfund inom skogsbranschen. Avsikten med att vi tar kontakt med företagen är att vi tillsammans ska söka nya förutsättningar för affärsverksamheten att växa, och röja undan sådant som i praktiken hindrar företagen och tjänsterna att utvecklas.

Skogscentralens uppgifter och en framgångsrik projektverksamhet har gett oss värdefull kompetens i frågor som rör skogslagstiftning, skogsdata, skogs- och naturvård, utveckling av fastighetsstrukturen, bioenergi och byggande i trä.

– Att stöda företagsverksamhet är vi vana vid, men nu gör vi det mer systematiskt än förr.  Våra företagsrådgivare tar kontakt med företag inom skogsbranschen, eller med andra som betjänar skogsägare och som kunde ha nytta av vårt kunnande och våra nätverk. Bland dessa finns det säkert också sådana företag som inte känner till Skogscentralen från förut, eller som känner oss närmast i egenskap av lagövervakare. Att stöda näringsgrenar som baserar sig på skog är en viktig uppgift för oss, och nu satsar vi på allvar på det, säger servicechefen för företag och organisationer Sanna Kasurinen på Finlands skogscentral. – Vår roll som neutral aktör är till fördel i det här arbetet.

Det mottagande som vår nya serviceform har fått har varit sporrande och kunderna har uppskattat mötena ansikte mot ansikte. – Mer betydelsefullt än att presentera våra egna tjänster, har det varit att stanna upp och lyssna till företagarens tankar och planer. På det sättet har vi tillsammans funnit lösningar som lett till att planerna slutligen har omsatts i praktiken, berättar kundrådgivaren Tanja Lepistö. – Företagaren kan till exempel ha funderingar på att utvidga verksamheten eller lust att investera. Vi kan hjälpa till med att utreda vilka investeringsstöd och samarbetsparter det kan finnas, eller erbjuda experthjälp som stöd när den nya verksamheten ska sätta i gång, till exempel beräkningar av tillgången på virkesråvara utgående från skogsdata.

Samtalen har också hjälpt oss att bli medvetna om flaskhalsar såväl i företagens egen verksamhet som inom skogsbruket i vidare bemärkelse.  – När vi träffar företagarna lägger vi märke till liknande utmaningar på olika håll, och vi kan då stöda dem till att söka ett projekt som ger en lösning, inte bara på precis deras behov, utan också på de gemensamma behoven. Eftersom vi är en riksomfattande aktör får vi snabbt en överblick och kan avgöra om det rör sig om ett lokalt eller ett mera omfattande problem, och om man någonstans har utvecklat verksamhetsformer med vars hjälp man kunde lösa problem också på annat håll, säger Lepistö.

Skogscentralen ger företagsrådgivning systematiskt över hela landet.

Tilläggsuppgifter:

Sanna Kasurinen
servicechef för företag och samfund
tfn 040 674 3098
sanna.kasurinen(at)skogscentralen.fi

Tanja Lepistö
kundrådgivare för företag och samfund
tfn 040 028 5708
tanja.lepisto(at)skogscentralen.fi

.