Skogscentralen och Luke utvecklar nya metoder mot rotröta | Skogscentralen

Skogscentralen och Luke utvecklar nya metoder mot rotröta

Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet (Luke) testar en kostnadseffektiv metod för egenkontroll vid stubbehandling. Vid uppföljningen används fotografering, en molntjänst och elektronisk dataöverföring. Luke gör också pilotstudier för att reda ut hur det går att stoppa spridningen av tallens rotröta med hjälp av pergamentsvamp som konkurrerar med tallens rotticka.

Rottickan är den rötsvamp som orsakar klart mest skador på barrträden i vårt land. Den orsakar varje år förluster för uppskattningsvis 50 miljoner euro för skogsbruket. Finlands skogscentral och Luke har i ett samarbetsprojekt utvecklat nya metoder för att bekämpa rotrötans spridning. Jord- och skogsbruksministeriet stöder arbetet för att föra ut resultaten i praktiken. Klimatförändringen gör att vi nu behöver effektiva bekämpningsmetoder för att kunna hindra rotrötan från att spridas ytterligare.

Smidigt att följa upp kvaliteten med nya verktyg

Man bekämpar spridningen av rotticka genom att behandla de färska stubbarna med bekämpningsmedel vid avverkningen. Avverkaren ska följa med stubbehandlingens kvalitet.

Målet med utvecklingsarbetet har varit att göra egenkontrollen så smidig som möjligt och att utnyttja elektronisk dataöverföring.

I den nya egenkontrollmetoden tar man med en smarttelefon foton av stubbarna som har behandlats med bekämpningsmedel.

- Bilderna flyttas till molntjänsten där ett program analyserar täckningsgraden av bekämpningsmedlet på stubben. Datan sparas på telefonen och kan därifrån genast användas, säger projektchefen Jorma Vierula vid Skogscentralen.

Fem virkesdrivningsföretag testar mobilappen under hösten.

Utvecklingen av den andra dataöverföringstillämpningen, där man sparar täckningsresultatet i mätklaven, är i slutskedet. Från mätklaven överförs resultaten elektroniskt till avverkningsmaskinen och vidare till entreprenören och uppdragsgivaren. I den här metoden använder vi den internationella standarden StanFord 2010, som kommer att tas i bruk i avverkningsmaskinerna.

Att omringa sjukdomshärdar begränsar rottickans spridning med mycel

Luke har med fältförsök testat hur man kan begränsa spridningen av sjukdomshärdar av tallens rotticka i unga tallbestånd. I försöket har man omringat sjukdomshärden genom att behandla stubbarna från friska tallar med pergamentsvamp som konkurrerar med rottickan. Dessutom försöker man bromsa rottickans spridning genom att behandla de sjuka stubbarna med virus, som minskar rottickans tillväxt.

- De preliminära resultaten visar att pergamentsvampen tycks ha spridit sig till rötterna på största delen av de stubbar som har behandlats. Däremot ser det ut som om försöken att infektera stubbarna med virus inte fungerar enligt förväntningarna och metoden kräver ännu utveckling, säger forskningsprofessor Jarkko Hantula vid Naturresursinstitutet.

Enligt resultaten hittills verkar omringandet av sjukdomshärden med pergamentsvamp effektivt begränsa rottickans spridning med mycel. Bekämpningen torde bli bättre om man i härdens ytterkant behandlar två nära växande friska stubbar i stället för en. Metoden är lämplig speciellt i plantbestånd av tall under 15 år, där avståndet mellan träden är litet och även sjukdomshärdarna är små. Pilotförsöken har inletts sommaren 2016 och de slutliga resultaten får vi under år 2019.
Arbetet för att effektivera bekämpningen av rotröta görs i ett utvecklingsprojekt som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information:
Jorma Vierula
regiondirektör, projektchef
Finlands skogscentral
tfn 040 752 9331
jorma.vierula(at)skogscentralen.fi

Jarkko Hantula
forskningsprofessor
Naturresursinstitutet
tfn 029 532 5419
jarkko.hantula(at)luke.fi

Utvecklingsprojekt för effektivare bekämpning av rotticka

Informationshäfte om identifiering och bekämpning av rotröta

Faktakort om tallens rotröta

Faktakort om granens rotröta

Poster på finska: Pilottikoe tyvitervastaudin leviämisen estämiseksi sairaissa männiköissä

Luke: Skogsskador

.