Skogscentralens nya organisation tas i bruk | Skogscentralen

Skogscentralens nya organisation tas i bruk

Finlands skogscentrals organisation förnyas den 1 april 2015. I fortsättningen leder Skogscentralen sin verksamhet med hjälp av riksomfattande processer. Nätverket av regionenheter indelas i fem serviceområden.

Omorganiseringen syftar till en rätlinjig ledningsmodell, riksomfattande resultatansvar och enklare organisationsstruktur. Skogscentralen leds i fortsättningen genom tre riksomfattande processer. Dessa är skogsdata- och granskningstjänster, näringstjänster och förvaltningstjänster. Skogsdata- och granskningstjänsterna samt näringstjänsterna är nya processer som tas i bruk i och med organisationsreformen. Förvaltningstjänsterna, som fungerar som interna stödtjänster, blev riksomfattande redan år 2013.

Anssi Niskanen blir näringsdirektör, Anna Rakemaa fortsätter som skogsdirektör

Anssi Niskanen blir näringsdirektör på riksnivå. Han har varit regiondirektör vid Norra Karelens skogscentral sedan 2012. Niskanen är agronomie- och forstdoktor och var tidigare direktör för enheten Metsäalan ennakointiyksikkö vid Östra Finlands universitet i Joensuu. Niskanen rapporterar i sin uppgift som näringsdirektör till direktör Ari Eini och arbetar på huvudkontoret i Lahtis.

Anna Rakemaa har varit skogsdirektör på riksnivå vid Skogscentralen sedan 2012, och hon har på nytt utnämnts att fortsätta i samma uppgift. Rakemaa är agronomie- och forstmagister. Hon var direktör vid Sydöstra Finlands skogscentral 2007–2011 och överinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet 2001–2007. Rakemaa rapporterar till direktör Ari Eini och arbetar på huvudkontoret i Lahtis.

Näringsdirektörens uppgift är ny. Näringsdirektören ansvarar för näringstjänsterna på riksnivå. Inom näringstjänsterna arbetar i fortsättningen cirka 170 skogsexperter som koncentrerar sig speciellt på tjänster för skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Skogsdirektörens uppgift, som grundades 2012, bevaras vid omorganiseringen men innehållet förändras i och med det riksomfattande ansvaret. Skogsdirektören ansvarar för skogsdata- och granskningstjänsterna som sysselsätter cirka 310 skogsexperter vars uppgifter omfattar tillsyn av skogslagstiftningen, beviljande av skogsbruksstöd samt insamling och bearbetning av skogsdata för kunderna. Utbetalningar enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, Kemera-lagen, och hantering av informationstillstånd sköts framöver centraliserat vid en riksomfattande enhet.

Inom förvaltningstjänsterna arbetar cirka 50 experter som arbetar under ledning av förvaltningsdirektör Jorma Tolonen som utnämndes 2012. Antalet personal inom de olika tjänsterna omfattar inte de anställda som avgår med pension under 2015. Skogscentralens direktör är sedan 2012 Ari Eini.

Skogscentralen har fem serviceområden

I samband med omorganiseringen omvandlas de nuvarande tretton regionenheterna till fem serviceområden: norra serviceområdet, östra serviceområdet, västra serviceområdet, sydöstra serviceområdet och södra serviceområdet.

I serviceområdena arbetar personalen inom skogsdata- och granskningstjänster, eller inom näringstjänster. Regiondirektören och de regionala cheferna svarar för produktionen av tjänster och för chefsuppgifter enligt riksomfattande styrning inom det egna serviceområdet. I uppgifterna betonas Skogscentralens regionala tjänster och regionalt inflytande.

– Målet är en effektiv och enhetligt fungerande Skogscentral som styrs av nyttan för skogsbranschen i Finland och av kundernas behov. Det regionala servicenätverket är väldigt viktigt för oss – vi vill vara nära kunderna. Våra viktigaste kunder är även i fortsättningen privata skogsägare och skogsbranschens aktörer, sammanfattar direktör Ari Eini.

Finlands skogscentral är en del av statsförvaltningen och verksamheten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Material för media

Du kan ladda ner material på adressen www.metsakeskus.fi/media-aineistot.

  • Organisationsschema
  • Karta över serviceområdena
  • Kommuner enligt serviceområde
  • Pressmeddelande om utnämningar inom den riksomfattande och den regionala ledningen
  • Fotografier av ledningen
  • Utnämningar

Mer information ger

 direktör Ari Eini, Finlands skogscentral
 tfn 040 822 6445, ari.eini(at)skogscentralen.fi

näringsdirektör Anssi Niskanen, Finlands skogscentral
tfn 040 350 3064, anssi.niskanen(at)skogscentralen.fi
 
skogsdirektör Anna Rakemaa, Finlands skogscentral
tfn 040 352 9080, anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

.