Skogscentrales utvecklingsprojekt skapar livskraft på landsbygden | Skogscentralen

Skogscentrales utvecklingsprojekt skapar livskraft på landsbygden

Finlands skogscentral har under EU:s programperiod 2007–2013 genomfört många olika slags utvecklingsprojekt med anknytning till skogsbruket. Utvecklings- och investeringsprojekt hör till de verktyg som EU använder för att EU-programmen ska nå de uppställda målen både i fråga om kvalitet och volym. Då det Nationella skogsprogrammet ska verkställas är deltagande i EU-program på landskapsnivå också av central betydelse.

Inom utvecklingsprojekten har skogsägarna uppmuntrats till att aktivt börja nyttja sin skogsegendom. Skogsbruket och skogsägarna är mer beredda än tidigare att medverka i att bygga upp ett energieffektivt Finland som använder förnybara råvaror med låga koldioxidutsläpp. 

Tiotusentals skogsägare och över 8 000 skogsfackmän har via olika informationsprojekt blivit informerade om ekonomiskogsbruk och naturvård. Färska rön från skogsforskningen och möjligheterna att omsätta dem i praktiken har snabbt överförts till det praktiska skogsbruket. Skogsindustrin är för sin virkesförsörjning beroende av privatskogsägarna och därför är det viktigt att så många skogsägare som möjligt känner till vilka möjligheter den egna skogen erbjuder. 

Hjälp vid generationsskiften

Allt fler skogsfastigheter kommer att byta ägare under de närmaste åren. Alternativen för ett lyckat generationsskifte är många och inom ramen för olika utvecklingsprojekt har skogsägare fått information om dessa. Samtidigt har skogsägarna fått information om möjligheterna att bilda samfällda skogar. Samfällda skogar som ägarform har blivit populärare bland distansskogsägare. Med samfällda skogar kan man motverka att skogsfastigheter splittras och förbättra privatskogsbrukets lönsamhet. Antalet samfällda skogar har fördubblats under 2000-talet. Det är ett stort beslut att överföra skogsegendomen till en samfälld skog, och man får räkna med flera år från de inledande planerna tills projektet är slutfört. 

Ökad användning av inhemsk energi

Skogscentralen har länge arbetat med att utveckla värmeföretagsamhet som baserar sig på skogsbränslen. Inom ramen för olika utvecklingsprojekt inom bioenergi har man sökt efter offentliga och enskilda objekt som lämpar sig för uppvärmning med inhemsk energi, och ordnat utbildning om användning av skogsbränslen för fastighetsägare och värmeföretagare. Under programperioden 2007–2013 har användningen av skogsbränslen ökat med över 300 procent. 

Träförädling ger arbetsplatser

Ett av målen med Skogscentralens projektverksamhet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagsamhet som har anknytning till vidareförädling av virke. Skogscentralen har ordnat utbildning om hur man tar i bruk nya förordningar och kvalitetssystem för företagare inom träbranschen. I utbildningen för CE-märkning deltog 780 småföretagare inom träbranschen. Utbildningsdagar riktade till företag om hur de bygger företagsnätverk har lett till flera samarbetsprojekt till exempel inom träbyggnad.

Utvecklingsprojekt inom branschen för träprodukter har varit engagerade i flera examensarbeten som har undersökt konsumenternas beteende och förväntningar, bland annat vid val av möbler och boende. Med hjälp av undersökningsresultaten har företagen kunnat utveckla sin verksamhet utifrån kundernas förväntningar och krav. 
Mera information om utvecklingsprojekten hittar du på Skogscentralens nätsidor på adressen www.metsakeskus.fi/päättyneet-hankkeet . Mera information om landsbygdsprogrammet för Fasta Finland hittar du på adressen www.maaseutu.fi.

Tilläggsinformation 

Jouni Rantala, chef för främjandetjänster 
tel. 040 700 4115, jouni.rantala@skogscentralen.fi

Markku Granander, ledande regionutvecklingsexpert
tel. 044 017 6587, markku.granander@skogscentralen.fi

 

.