Utbetalningen av nya Kemera-stöd har påbörjats | Skogscentralen

Utbetalningen av nya Kemera-stöd har påbörjats

I december betalar Skogscentralen ut stöd enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-lagen, som trädde i kraft i juni. Sökandena får ett meddelande om det slutliga stödbeloppet och tidpunkten för betalningen per post.

Skogscentralen har handlagt närmare 40 000 ansökningar om stöd för skogsskötselarbeten enligt den nya Kemera-lagen som trädde i kraft i början av juni. Cirka 10 000 anmälningar om verkställda arbeten har tagits emot. Stöden som betalas utifrån anmälningarna beräknas uppgå till över 10 miljoner euro. För innevarande år har 15 miljoner euro reserverats för stöd enligt Kemera-lagen.

Stöden används för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och bekämpning av rotticka. Handläggningen av nya ansökningar om stöd för skogsvägar och vitaliseringsgödsling samt vård av torvmarksskog har förlagts till år 2016.

I år har redan ca 50 miljoner euro betalats i stöd enligt den gamla Kemera-lagen. Stöd enligt den gamla Kemera-lagen har betalats för iståndsättningsdikning, vilatiseringsgödsling och skogsvägsbyggen.

Mer information

servicechef Aki Hostikka
tfn 029 432 5405
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

expert för projektförvaltning Yrjö Niskanen
tfn 029 432 4625
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

.