Vindfällen ökar faran för angrepp av granbarkborre | Skogscentralen

Vindfällen ökar faran för angrepp av granbarkborre

Hårda vindar har under den senaste tiden skadat och fällt träd på olika håll i södra Finland. Kraftiga vindbyar har förekommit längs kusten i sydvästra Finland, i huvudstadregionen och på öppna land- och vattenområden i mellersta Finland. Vindfällena utgörs av enstaka träd eller små grupper av träd, vidsträckta enhetliga skador har inte skett. I hela södra Finland är mängden skadade bestånd hundratusentals kubikmeter, till ett värde av miljontals euro.

Granbarkborren slår sig ner i nedfallna och skadade granar i maj och början av juni. I en enda trädstam frodas tusentals barkborrar och det föds 10 000–30 000 nya individer i varje stam. Den nya generationen försvinner från stammarna i juli–augusti, och för att förhindra kommande skador bör man se till att få bort sådant virke från skogar och avlägg innan den nya generationen hinner flytta ut. Vindfällen lockar barkborrar från stora områden och skalbaggarna angriper också friska träd. För att döda en gran behövs ett angrepp av 3 000 – 4 000 barkborrar.

Om det i en skog finns mer än tio kubikmeter skadad gran per hektar, kräver insektlagen att den andel som överstiger detta ska avlägsnas. Det här ska göras före medlet av juli. För tallvirke är motsvarande gränsvärde 20 kubikmeter per hektar. Fallna lövträd och små mängder barrträd kan lämnas kvar för att öka mångfalden i naturen.

Det finns goda skäl att låta yrkesfolk sköta avverkningen av stormfällen, och det bästa alternativet är maskinell avverkning. Man bör också undvika att i onödan röra sig på stormskadade områden. Särskilt viktigt är att se till att barn inte leker i närheten av vindfällda träd och rotvältor.

Det lönar sig för den som äger skog på ett stormskadat område att med tanke på fortsatta åtgärder ta kontakt med en skogsvårdsförening, ett skogstjänstföretag eller ett skogsbolag.

Finlands skogscentrals sidor om stormskador: www.skogscentralen.fi/uttag-av-vindfallen.
 
Mer information:
beredskapschef Yrjö Niskanen, Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863, yrjo.niskane(at)skogscentralen.fi

.