Meddelanden | Page 2 | Skogscentralen

Meddelanden

26.11.2019
Finlands skogscentral har granskat skogsvägar som fått Kemera-stöd för grundlig förbättring eller byggandet. Vi noterade brister i vändplatsernas dimensionering och vägarnas grusning. På de grundförbättrade vägarna har underhållsarbetena gjorts skapligt.
14.11.2019
Årligen uppstår det 600 000 ton aska som ett resultat av att vi bränner biobränslen i Finland. Den här askan utnyttjas bara delvis. Aska kunde ge bäst totalnytta som gödsel i torvmarksskogar, men numera hamnar en betydande andel av askan i jordbyggnad eller till och med på avstjälpningsplatsen.
29.10.2019
Serien Skogsvårdens ABC, på finska Metsänhoidon ABC, har utökats med nya videor som till exempel handlar om plantskogsvård, skogens utveckling, beskattning, dödsbon och skogsnaturens mångfald samt hur man kan öka den. De praktiska undervisningsvideorna produceras i samarbete mellan Finlands skogscentral, skogsvårdsföreningarna, Stora Enso, Metsä Group och UPM.
24.10.2019
Rotrötan förstör virke till ett årligt värde av omkring 50 miljoner euro i de inhemska ekonomiskogarna. Spridningen kan hindras genom att man vid avverkningen behandlar stubbarna med bekämpningsmedel. Finlands skogscentral granskar stubbehandlingens kvalitet. I år har stubbehandlingskvaliteten på de granskade objekten varit något sämre än under tidigare år.
19.9.2019
I slutet av augusti hade 22,8 miljoner euro av Kemera-medlen för virkesproduktion använts. Stödsumman är ganska exakt den samma som vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under början av året användes mer stödpengar än i fjol men farten avtog något under sommaren.
3.7.2019
Utgående från anmälningar om användning av skog ser det ut som om ökningen i utbudet av virke från privatskogar avtar i år. Utbudet av virke minskade med 11 procent under början av året jämfört med samma period år 2018. Speciellt bra syns förändringen för stock, vars utbud minskade med 27 procent. Utbudet av massaved fortsatte sakta öka.
24.6.2019
Finlands skogscentral har tagit i bruk satellituppföljning av avverkningar i hela landet. Tjänsten tar fram kartor över verkställda avverkningar och effektiverar övervakningen av skogslagen. Med hjälp av den är det enkelt att jämföra anmälningar om användning av skog som skogsägare och virkesköpare lämnar in med verkställda avverkningar.
19.6.2019
Skogsägarna och virkesägarna måste se till att virket förs bort från skogen och vägkanterna inom de utsatta tider som definieras i skogsskadelagen, så att inte skadeinsekter kommer åt att sprida sig i skogen. Populationen av granbarkborrar som skadar granar var på väg att växa i fjol men vårens omväxlande väder har inte gynnat barkborrarnas svärmning på samma sätt som i fjol.
17.6.2019
Skogscentralen skickade på fredagen 14.6 ett pressmeddelande om efterfrågan på träbränslen för energi som innehöll ett sakfel.
14.6.2019
Användningen av träbränslen för energi hölls i fjol på samma nivå som året innan. Landets värmeanläggningar och kraftverk brände sammanlagt 19,9 miljoner kubikmeter trä som energi. Användningen av skogsindustrins biprodukter var lite mindre än under året innan, totalt 11 miljoner kubikmeter.
24.5.2019
Skogscentralen inleder nya inventeringar av privatskogar på totalt 3,4 miljoner hektar på olika håll i landet. Skogsdata från de inventeringar som görs i år blir klara under 2020. Det innebär att det i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi sedan finns heltäckande skogsdata om Finlands privatägda skogar.
14.5.2019
Under den kommande tillväxtsäsongen planteras nästan 180 miljoner trädplantor i de finländska skogarna. Bara några procent av plantorna importeras. De inhemska plantorna är anpassade till våra väderförhållanden och har ett litet kolavtryck.
10.5.2019
Mängden hökfåglar som häckar i skogarna har minskat konstant. Om ingen känner till boplatserna går de förlorade i avverkningar. Därför ser skogsägare nu i e-tjänsten MinSkog.fi var hökfågelbona finns. Det är Finlands skogscentral och Naturhistoriska centralmuseet Luomus som har gjort det här möjligt. Förhoppningen är att hökfåglarnas ställning ska förbättras och fler boplatser bevaras då informationen blir tillgänglig.
29.4.2019
Virkesproduktionen och skogsbruket är viktigt eller mycket viktigt för största delen av skogsägarna men naturen, rekreation och landskap är värden som kommer tätt efter. Det visar en studie som Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT har gjort för Skogscentralen. Många skogsägare har flera viktiga värden och mål för skogen.
17.4.2019
I vår får skogsägarna ersättningar på ca 2 miljoner euro för skador som orsakats av älgar och andra hjortdjur. Ersättningsbeloppet ökar med 0,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Finlands skogscentral betalar ersättning till skogsägarna utifrån de skador som värderades i fjol.
15.3.2019
Skogscentralen granskade under 2018 resultatet av slyröjningsarbeten och vård av ungskog för vilka det kommit in ansökningar om Kemera-stöd. I fältgranskningarna upptäcktes en betydande mängd arbeten som avvek från finansieringsvillkoren och som utförts fel. Andelen felaktigt utfört arbete steg jämfört med året innan, både bland de objekt som valts slumpmässigt till granskning och i de prövningsbaserade granskningarna.
12.3.2019
Viltobjekt i hela landet kan nu ses i e-tjänsten MinSkog.fi, som upprätthålls av Finlands skogscentral. Med informationen kan skogsägarna ta hänsyn till skogshönsfåglar och andra vilda djur i skogsbruket. Skogsägarna kan be aktörerna som de anlitar att ta hänsyn till viltobjekt till exempel när de planerar avverkningar.
14.2.2019
Det varma och regnfattiga vädret underlättade virkesdrivningen under 2018. Vädrets positiva inverkan märktes också i Skogscentralens granskningar. Drivningskvaliteten vid gallringsavverkningar var bättre än året innan. Oftast anmärkte granskarna på beståndsskador, för breda körstråk och för kraftiga gallringar.
7.2.2019
Skogsbruksidkare ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 28.2.2019. Datumet gäller även skogsägare som inte är mervärdesskatteskyldiga. Jordbruksidkare samt näringsidkare och yrkesutövare ska lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 2.4.2019. Personer som är fast bosatta i utlandet lämnar in skattedeklarationen inom maj.