Meddelanden | Page 3 | Skogscentralen

Meddelanden

25.1.2019
Finlands skogscentral och företaget Roads ML har utvecklat en mobilapp där vem som helst kan bidra med information om skogsvägarnas skick. Informationen som kommer in via appen samlas i Skogscentralens karttjänst, där den finns öppen och tillgänglig för alla väganvändare att se och dra nytta av.
11.1.2019
Finlands skogscentral automatiserar handläggningen av Kemera-stödansökningar och anmälningar om verkställande liksom beslutsfattandet gällande det slutliga stödbeloppet. Det automatiska beslutsfattandet blir möjligt i och med en ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk som presidenten stadfäste 11 januari 2019. Ändringarna i lagen träder i kraft 16 januari.
10.1.2019
År 2018 betalade Finlands skogscentral 49,1 miljoner euro i finansiering för hållbart skogsbruk. Staten hade budgeterat 56,2 miljoner euro för dessa Kemera-stöd.
10.1.2019
Virke som skadades av den tunga snön förra vintern ligger fortfarande kvar i skogen i stora delar av Kajanaland och Norra Karelen med risk för följdskador. Ungefär hälften av de förstörda träden blev kvar över sommaren. Men i vinter kommer man troligtvis att kunna transportera bort också det sista skadade virket från de drabbade områdena.
19.12.2018
Granskningar som genomfördes av Finlands skogscentral visade att en tredjedel av de skogsvägar som i år byggts eller grundförbättrats med Kemera-stöd är i behov av reparation. Underhållet på tidigare byggda och grundförbättrade skogsvägar hade gjorts tämligen väl. Skicket på skogsvägarna kan förbättras genom tillräcklig grusning, sladdning och röjning av vägrenarna.
12.12.2018
Fler än vartannat hem i Finland skaffar en julgran. En inhemsk gran är alltjämt det populäraste alternativet, men på senare år har det också skett förändringar i traditionerna. Nuförtiden bär man hem allt mindre granar.
13.11.2018
Finlands Skogscentrals nya mobilapp Laatumetsä underlättar egenkontrollen av skogsvårdsarbeten. Med mobilappen kan man också anmäla skogsskador som observerats i terrängen. Användningen av appen presenteras på en avgiftsfri webbutbildning.
24.10.2018
När skogen sköts växer den bättre och ger skogstjänstföretagare arbete. I framtiden ger den också ägaren större inkomster. Trots de många fördelarna försummas plantbeståndsvården fortfarande på många håll i landet. Mängden plantbeståndsvård borde fördubblas för att skogarnas tillväxt ska tryggas också under kommande år. Att många skogsvägar dessutom förfaller gör det svårare att transportera virke från skogen till fabrikerna och sågarna.
12.9.2018
Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet (Luke) testar en kostnadseffektiv metod för egenkontroll vid stubbehandling. Vid uppföljningen används fotografering, en molntjänst och elektronisk dataöverföring. Luke gör också pilotstudier för att reda ut hur det går att stoppa spridningen av tallens rotröta med hjälp av pergamentsvamp som konkurrerar med tallens rotticka.
6.9.2018
De finländska skogsägarna skyddar varje år tusentals hektar skog antingen permanent eller med tidsbundna avtal enligt METSO-programmet. Efter att urvalskriterierna för miljöstödet för tillfälligt skydd sågs över har skyddsarealerna per år minskat, men objekten har istället bättre naturvärden än tidigare. I privatskogarna utförs också olika naturvårdsarbeten där man återställer förändrade livsmiljöer till naturtillstånd.
23.8.2018
Skogsägare kan få ersättning för skador som hjortdjur orsakat i skogen. Nu kan skadeanmälan även lämnas in elektroniskt i den avgiftsfria e-tjänsten MinSkog.fi.
20.8.2018
Finlands skogscentral och 4H ordnar fyra stora torgevenemang för sjätteklassare tillsammans med andra samarbetsparter kring månadsskiftet augusti-september. Skogen kommer till torget i Kemi, Kuopio, Lahtis och Tammerfors.
11.7.2018
Stubbehandlingen som görs för att bekämpa rotticka håller oftast god kvalitet. Det visar granskningar som Finlands skogscentral har gjort under den här bekämpningssäsongen. Rottickan orsakar stora ekonomiska förluster varje år, och bekämpningen av den blir allt viktigare i och med klimatuppvärmningen.
29.6.2018
Finlands skogscentral utvidgar sina öppna informationstjänster med kart- och gränssnittsmaterial. De nya tjänsterna gör det lättare att titta på och använda den öppna skogliga informationen och utnyttja den bättre än tidigare.
27.6.2018
Finlands skogscentral har provat en metod med satellituppföljning som ger ökad insyn i avverkningarna och gör att man effektivare kan övervaka att skogslagen följs. De nyaste resultaten från satellitövervakningen visar att skogsägarna och aktörerna i skogsbranschen lämnar in sina anmälningar om användning om skog jämförelsevis bra. Försummelser upptäcktes på sammanlagt 66 förnyelseavverkningar i pilotområdena, vilket var färre än året innan.
19.6.2018
Skogsägarna och virkesägarna måste se till att virket kommer bort från skogen och vägkanterna inom de utsatta tider som definieras i skogsskadelagen, så att inte skadeinsekter kommer åt att sprida sig i skogen. Populationen av granbarkborrar har minskat betydligt jämfört med för några år sedan, men det varma majvädret har gynnat deras svärmande.
18.6.2018
Svampsjukdomen tallens knopp- och grentorka förstör tallskog på olika håll i landet. Det regniga vädret i fjol har hjälpt sjukdomen att sprida sig. Knopp- och grentorkan kan försvaga tallarnas tillväxt med så mycket som 40 procent.
15.6.2018
Användningen av energived träbränslen ökade i fjol jämfört med året innan. Landets värmeanläggningar och kraftverk brände sammanlagt 19,9 miljoner kubikmeter fasta träbränslen till energi. Användningen av biprodukter från skogsindustrin och speciellt av bark var större än året innan, men förbrukningen av skogsflis minskade. Träbränslenas andel av den totala energiförbrukningen uppgick till en dryg fjärdedel.
12.6.2018
Finlands skogscentral börjar lägga ut information om potentiella viltobjekt för skogsägare och aktörer i skogsbranschen. Tjänsten MinSkog.fi visar om det finns särskilt gynnsamma områden för småvilt på den egna skogsfastigheten. Materialet publiceras till en början för pilotområdena Björneborg, Kuopio, Pudasjärvi och Sodankylä.
6.6.2018
Finlands skogscentral erbjuder skogsägare och skogsaktörer gratis webbutbildning i egenkontroll av skogsvårdsarbeten. Den nya webbkursen om skogsplantering handlar om hur man väljer bra planteringspunkter för trädplantor och mäter hur tätt plantorna ska sättas. Kursen öppnas i en elektronisk lärmiljö och deltagarna kan gå den närhelst det passar dem.